Lider Par­tii Ludo­wej Kana­dy, Maxi­me Ber­nier, nie prze­bie­rał w sło­wach po tym, jak Sąd Okrę­go­wy w Onta­rio orzekł, że pro­win­cyj­ny test z mate­ma­ty­ki dla nauczy­cie­li jest nie­zgod­ny z konstytucją.

„Jeśli myślisz, że sądy ura­tu­ją nas przed sza­lo­ny­mi poli­ty­ka­mi, możesz się mylić. Kre­tyń­scy sędzio­wie wyzna­ją­cy wokizm  orze­kli, że pod­sta­wo­wy test z mate­ma­ty­ki dla nowych nauczy­cie­li musi zostać znie­sio­ny, ponie­waż dys­kry­mi­nu­je  „nie bia­łych (racia­li­zed) kan­dy­da­tów na nauczy­cie­li ”” – napi­sał  Ber­nier na Twitterze.

 

reklama

W 2019 r., aby popra­wić fatal­ne wyni­ki uczniów Onta­rio, rząd For­da usta­no­wił obo­wiąz­ko­wy test bie­gło­ści z pod­staw mate­ma­ty­ki dla absol­wen­tów naucza­nia. Nowi nauczy­cie­le musie­li uzy­skać notę co naj­mniej 70%.

„Zbyt wie­lu uczniów w Onta­rio nie odno­si suk­ce­sów w mate­ma­ty­ce – jest to pod­sta­wo­wa dzie­dzi­na, któ­ra ma klu­czo­we zna­cze­nie dla ich suk­ce­su w życiu i na ryn­ku pra­cy” – powie­dział wte­dy mini­ster edu­ka­cji Onta­rio Ste­phen Lecce.

Inne kra­je wpro­wa­dzi­ły podob­ne środ­ki, w tym Wiel­ka Bry­ta­nia i Sta­ny Zjednoczone.

Jed­nak w grud­niu 2021 r. Sąd Okrę­go­wy w Onta­rio orzekł, że Math Pro­fi­cien­cy Test „ma nie­ko­rzyst­ny wpływ na wej­ście do zawo­du nauczy­cie­la  kan­dy­da­tów z ras innych niż biała”.

„Tacy kan­dy­da­ci na nauczy­cie­li doświad­czy­li dys­kry­mi­na­cji w sys­te­mie edu­ka­cji” – stwier­dził sąd w swo­im orzeczeniu.

Sze­reg związ­ków zawo­do­wych nauczy­cie­li Onta­rio, w tym Fede­ra­cja Nauczy­cie­li Onta­rio   pochwa­li­ło decy­zję sądu.

Ostat­nie mie­sią­ce ujaw­ni­ły kil­ka przy­pad­ków, w któ­rych związ­ki zawo­do­we nauczy­cie­li i kura­to­ria  for­so­wa­ły neo­ko­mu­ni­stycz­ną ide­olo­gię woki­zmu i tzw. kry­tycz­ną teo­rię ras.

za True North