Listy z nume­ru 25/2020

        Sza­now­ni Państwo,

Wybor­cy za gra­ni­cą mie­li zasad­ni­czo 7 dni na

(1) wpi­sa­nia się na listę wybor­ców w czerw­cu (jeśli nie wpi­sa­li się wcze­śniej) – i – dopeł­nie­nia for­mal­no­ści wybor­czych poprzez

reklama

(2) zgło­sze­nie woli gło­so­wa­nia korespondencyjnego:

od 9 czerw­ca (kie­dy kon­su­lo­wie naj­póź­niej mie­li obo­wią­zek umoż­li­wić dopeł­nie­nie for­mal­no­ści wybor­czych wybor­com za granicą)

do 15 (16) czerw­ca br., na kie­dy usta­wa wybor­cza wyzna­czy­ła koń­co­wy ter­min [ad. (2) i (1)].

Kon­su­lo­wie zaś do 22 czerw­ca – a więc mając na to od od 8 do 14 dni – mają obo­wią­zek prze­sła­nia pakie­tów wybor­czych wybor­com gło­su­ją­cym za granicą.

Zwra­cam uwa­gę na to, że wszę­dzie tam, gdzie decy­zją kon­su­la, mimo ape­li elek­to­ra­tu, nie umoż­li­wio­no wybor­com odebrania/doręczenia pakie­tów wybor­czych oso­bi­ście od/do kon­su­la­tu, pakie­ty wybor­cze muszą przez pocz­tę zostać dorę­czo­ne wybor­cy i – z powro­tem – prze­sła­ne przez wybor­cę do kon­su­la­tu do koń­ca pra­cy w pią­tek, 26 czerw­ca, tj. w cią­gu zale­d­wie 5 dni robo­czych, jeśli tak, jak w moim przy­pad­ku pakie­ty wybor­cze od 9 czerw­ca do dzi­siaj nie zosta­ły prze­sła­ne wyborcom.

Oce­niam, że praw­do­po­do­bień­stwo dotar­cia pakie­tu wybor­cze­go na czas jest nie­ste­ty bar­dzo niskie we wszyst­kich obsza­rach kon­su­lar­nych w Kana­dzie poza obsza­rem mont­re­al­skim, gdzie kon­sul umoż­li­wił oso­bi­ste ode­bra­nie i dorę­cze­nie pakie­tu wybor­cze­go do kon­su­la­tu. Nie­ste­ty, z powo­du COVID 19 pocz­ta w Kana­dzie funk­cjo­nu­je nie lepiej lecz znacz­nie gorzej, niż kiedykolwiek.

Z usza­no­wa­niem,

Lidia Soko­łow­ska-Cybart

Lawy­er-lin­gu­ist

•••

Sza­now­ni Państwo,

W nawią­za­niu do publi­ka­cji p. Lidii Soko­łow­skiej-Cybart w dniu 20 czerw­ca (na stro­nach www.goniec.net — przyp. red.) chciał­bym zwró­cić uwa­gę na sze­reg nie­pra­wi­dło­wo­ści i nie­ści­sło­ści w artykule.

Przede wszyst­kim, kwe­stie ure­gu­lo­wa­ne obwiesz­cze­nia­mi Kon­su­la RP z 9 czerw­ca br. (doty­czą­ce bra­ku moż­li­wo­ści oso­bi­ste­go dostar­cze­nia kopert zwrot­nych do kon­su­la oraz Obwo­do­wej Komi­sji Wybor­czej nr 66 w Toron­to) wyni­ka­ją wprost z regu­la­cji pro­win­cji Onta­rio zwią­za­nych ze sta­nem wyjąt­ko­wym w cza­sie pan­de­mii. Decy­zja zosta­ła podyk­to­wa­na wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa oraz w tro­sce o Pań­stwa zdrowie.

Poni­żej przed­sta­wiam ramy cza­so­we prac zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem i wysył­ką pakie­tów wyborczych:

1. 15 czerw­ca – Pań­stwo­wa Komi­sja Wybor­cza zatwier­dzi­ła listę kan­dy­da­tów w wybo­rach Pre­zy­den­ta RP w 2020 r.

2. Po tej decy­zji Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej pla­ców­ki dyplo­ma­tycz­ne otrzy­ma­ły wzór kar­ty do gło­so­wa­nia w dniu 16 czerwca.

3. 16 czerw­ca – po wydru­ko­wa­niu kart do gło­so­wa­nia, Obwo­do­wa Komi­sja Wybor­cza nr 66 w Toron­to przy­stą­pi­ła do ich stemplowania.

4. Rów­no­le­gle, wszy­scy pra­cow­ni­cy Kon­su­la­tu wspól­nie z człon­ka­mi OKW przy­go­to­wy­wa­li pakie­ty wybor­cze (pako­wa­nie, reje­stro­wa­nie) w licz­bie ponad 5500.

5. 17 i 18 czerw­ca – suk­ce­syw­nie pakie­ty były dostar­cza­ne na pocztę.

Zwra­cam uwa­gę na fakt, że przy­go­to­wa­nie pakie­tów wybor­czych było moż­li­we dopie­ro po otrzy­ma­niu wzo­ru kar­ty do gło­so­wa­nia tj. 16 czerw­ca br.

Z wyra­za­mi szacunku,

Krzysz­tof Grzelczyk

Kon­sul Gene­ral­ny RP

•••

O redak­cji: Ode­bra­li­śmy dzi­siaj (ponie­dzia­łek)  tele­fo­ny od osób, któ­re twier­dzą, że nie mogą gło­so­wać w pol­skich wybo­rach pre­zy­denc­kich bo:

        oto cytat: Dopie­ro dzi­siaj przy­sła­li mi infor­ma­cje, że nie mogę gło­so­wać, bo nie dopi­sa­łam się do gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go, co zro­bi­łam 14 czerw­ca, przez link poda­ny w Goń­cu zresz­tą. Kon­su­lat nie odbie­ra telefonów.

        Inni skar­żą się, że pozo­sta­ło kil­ka dni do wybo­rów a oni obgry­za­jąc paznok­cie wciąż cze­ka­ją na listonosza…

•••

Sza­now­ny redaktorze,

Dzi­siaj tj. 22 czerw­ca br. otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cje — e mail — z kon­su­la­tu, że nasze potwier­dze­nie zgło­sze­nia zamia­ru glo­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go, któ­re  zosta­ło zare­je­stro­wa­ne 10 czerw­ca br. zosta­ło odrzucone.

Zgło­sze­nia to doty­czy moje­go męża, moje oraz czte­rech innych miesz­kań­ców nasze­go domu “senio­ra” w Bramp­ton przy ul. 30 Polo­nia Ave. Zadzwo­ni­łam do Kon­su­la­tu w Toron­to o wyja­śnie­nie, pozo­sta­wia­jąc trzy wia­do­mo­ści, jak do tej pory bez odpo­wie­dzi. Zale­ży nam bar­dzo aby uczest­ni­czyć w wybo­rach pre­zy­denc­kich 2020 roku.

Maria

•••

Zga­dzam się z listem czy­tel­ni­ka w ostat­niej WG (nie podał nazwi­ska), że Pis i pre­zy­dent mógł zro­bić wię­cej dla Pol­ski w spra­wie 447 i o sta­wie­niu się za Pola­ka­mi prze­ciw­ko oczer­nia­niu nas przez Gros­sa, Gra­bow­skie­go, izra­el­skich poli­ty­ków. Cią­gle jed­nak twier­dzę że pan Duda powi­nien być wybra­ny na pre­zy­den­ta, bo Trza­skow­ski to tragedia.

W Kana­dzie wie­le razy pisa­łam do amba­sa­dy pol­skiej żeby zare­ago­wa­ła  prze­ciw­ko oszczer­stwom  Jana Gra­bow­skie­go. Do tej pory amba­sa­da mi jesz­cze nie odpi­sa­ła. To tak rząd bro­ni Pol­ski i Pola­ków. Kto się nie upo­mi­na o nale­ży­te trak­to­wa­nie nie będzie go miał.

Ja piszę cią­gle do pre­zy­den­ta Izra­ela, że nie życzą sobie oczer­nia­nia, i że nie podo­ba mi się poli­ty­ka Izra­ela w sto­sun­ku do Pol­ski. Może czy­ta i igno­ru­je, ale ja piszę, bo nie dam sobie w kaszę dmu­chać. Nikt nie ma pra­wa szka­lo­wać innych bez kon­kret­nych dowo­dów. Jan Gra­bow­ski zapo­mniał podać dowo­dy. w swo­ich wymio­ci­nach. Dzi­wi mnie że jesz­cze nie dostał orde­ru od pań­stwa Izrael. (…)

Ja nie życzę niko­mu źle, ale nie­na­wiść może spo­wo­do­wać apo­plek­sję czy­li wylew krwi do mózgu. Cia­ło nie lubi pie­niac­twa,  nie­na­wi­ści skie­ro­wa­nej na zewnątrz i wewnątrz  i daje ostrze­że­nie. Coś o tym wiem bo jestem reha­bi­li­tant­ką ponad 30 lat.  Reha­bi­li­to­wa­łam wie­lu pie­nia­czy.  Zawsze pytam „opo­wiedz mi o sobie jakie było two­je życie przed cho­ro­bą”. Ludzie chcą opo­wia­dać, bo to jest  tera­pia dla nich taka men­tal­no duchowa.

Wie­sła­wa Derlatka

Kana­da

•••

LIST PIĘTNASTU DZIAŁACZY POLONII AMERYKAŃSKIEJ

Przed­sta­wia­my list pięt­na­stu dzia­ła­czy polo­nij­nych z USA, w spra­wie wybo­rów pre­zy­denc­kich 2020. Oto frag­ment tekst:

SZANOWNI PAŃSTWO,

My, Pola­cy, miesz­ka­ją­cy w Ame­ry­ce, uczest­ni­czą­cy w jej poli­tycz­nym, spo­łecz­nym, kul­tu­ral­nym i nauko­wym życiu, prze­sy­ła­my list dekla­ru­ją­cy nasze wspar­cie dla kan­dy­da­tu­ry Pana Andrze­ja Dudy na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej w wybo­rach 2020 roku.

W naszym prze­ko­na­niu, jest to naj­lep­szy kan­dy­dat, któ­ry jest w sta­nie spro­stać obec­nym poli­tycz­nym I spo­łecz­nym wyzwa­niom, sto­ją­cy­mi przed Pol­ską. Gwa­ran­tu­je współ­pra­cę z Rzą­dem i inny­mi orga­na­mi Pań­stwa. Jego wybór może uspo­ko­ić nastro­je i skon­so­li­do­wać spo­łe­czeń­stwo. Wspie­ra­my zde­cy­do­wa­nie kan­dy­da­tu­rę Pana Andrze­ja Dudy w wybo­rach. Zwra­ca­my się do Pola­ków, miesz­ka­ją­cych zarów­no w Pol­sce jak i za gra­ni­cą, do osób, któ­re utoż­sa­mia­ją się z pol­ski­mi korze­nia­mi kul­tu­ro­wy­mi, o popar­cie kan­dy­da­tu­ry i sygno­wa­nie tego swo­im pod­pi­sem pod załą­czo­nym prze­sła­niem. Pro­szę nie zapo­mi­nać, ze to wła­śnie pod­czas Pre­zy­den­tu­ry Pana Andrze­ja Dudy zosta­ły uru­cho­mio­ne nowe rela­cje i pro­gra­my współ­pra­cy z Polo­nią i Pola­ka­mi miesz­ka­ją­cy­mi za granicą.

Bar­dzo pro­si­my pamię­tać, że to Pań­stwa pod­pis i jasna dekla­ra­cja oraz zgod­nie z nimi odda­ny głos na wła­ści­we­go kan­dy­da­ta pod­czas wybo­rów zde­cy­du­je o przy­szło­ści Pol­ski! Ten apel I prze­sła­nie kie­ru­je­my rów­nież do naszych Roda­ków, miesz­ka­ją­cych w Polsce.

GŁOSUJMY! RAZEM DAMY RADĘ!

Marek Rud­nic­ki — Pro­fe­sor Chi­rur­gii Chicago

Wal­de­mar Prie­be — Pro­fe­sor Onko­lo­gii Houston

Jacek Zura­da — Pro­fe­sor Infor­ma­ty­ki Louisville

Wal­de­mar Biniec­ki — Dzien­ni­karz Kan­sas City

Paweł Kaliń­ski — Pro­fe­sor Onko­lo­gii Buffalo

Jan Cytow­ski — były Pre­zes Rady Polo­nii Świa­ta Toronto

Ryszard Bąk — Dyrek­tor Nowy Jork Pol­sko-Sło­wiań­ska Unia Kredytowa

Zyg­munt Sta­szew­ski — Dzia­łacz polo­nij­ny Miami

Zbi­gniew Wszo­łek — Pro­fe­sor Neu­ro­lo­gii Jacksonville

Józef Cikow­ski — Pre­zes Chi­ca­go Zwią­zek Pod­ha­lan Am. Północnej

Jan Kopeć — Pre­zes Chi­ca­go Zwią­zek Klu­bów Polskich

Jim Mazur­kie­wicz — Pro­fes­sor Agri­cul­tu­re Col­le­ge Sta­tion, TX

Andrzej Pityń­ski — Rzeź­biarz Nowy Jork

Witold J. Luka­szew­ski — Pro­fe­sor Em., Poli­to­log Houston

Bog­dan Ogó­rek — Fun­da­cja Kul­tu­ry Tatrzań­skiej Chicago