Pierw­szy zakro­jo­ny na dużą ska­lę, pozasz­pi­tal­ny ośro­dek szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 w Toron­to zosta­nie otwar­ty w przy­szły ponie­dzia­łek 19 stycz­nia w Metro Toron­to Conven­tion Centre.

Szef stra­ży pożar­nej Mat­thew Pegg powie­dział , że ta kli­ni­ka przy­spie­szo­nej immu­ni­za­cji jest w peł­ni ska­lo­wal­na. Zakres dzia­łań może zostać szyb­ko zwięk­szo­ny, jeśli dostęp­ność szcze­pio­nek wzrośnie ”.

Będzie to wzór dla innych pla­có­wek pozasz­pi­tal­nych two­rzo­nych w mia­rę wzro­stu pro­duk­cji i dys­try­bu­cji szczepionek.

Według stro­ny poświę­co­nej szcze­pie­niom COVID19 w Onta­rio, w ponie­dzia­łek poda­no 8859 dawek, w sumie 122105 poda­nych dawek, z ukoń­czo­ny­mi 5884 szczepionkami.