Wie­lu z nas obu­dził w nocy Ambert Alert wysy­Ła­ny na tele­fo­ny komór­ko­we, poszu­ki­wa­no 70-let­nie­go męż­czy­zny i dwóch małych chłop­ców — dziad­ka z wnukami

Poli­cja poin­for­mo­wa­ła, że cała trój­ka zna­la­zła się gdy w Eto­bi­co­ke oko­ło 4:30 w czwar­tek zatrzy­ma­no vana.

Alert roze­sła­no oko­ło 3 nad ranem w czwar­tek po tym, jak poli­cja stwier­dzi­ła, że ​​wyczer­pa­ła wszyst­kie moż­li­wo­ści poszukiwań.

Nie był to przy­pa­dek upro­wa­dze­nia dziec­ka, ale zanie­po­ko­je­nie wzbu­dzał stan zdro­wia dziad­ka i bez­pie­czeń­stwem dzieci.