Urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia w Onta­rio zgło­si­li trze­ci przy­pa­dek rzad­kich zakrze­pów krwi zwią­za­nych ze szcze­pion­ką Astra­Ze­ne­ca na COVID-19.

Dyrek­tor ds. Zdro­wia w Onta­rio, dr David Wil­liams, powie­dział w ponie­dzia­łek, że męż­czy­zna po sie­dem­dzie­siąt­ce jest ostat­nią oso­bą, któ­ra dozna­ła zakrze­pu po otrzy­ma­niu daw­ki szcze­pion­ki. Męż­czy­zna jest obec­nie leczo­ny w szpitalu.

Pro­win­cja zgło­si­ła w zeszłym tygo­dniu dwa pierw­sze przy­pad­ki cho­ro­by, zna­nej jako immu­no­lo­gicz­na trom­bo­cy­to­pe­nia wywo­ła­na szcze­pion­ką (VITT).

Jeden z nich był u męż­czy­zny po sześć­dzie­siąt­ce, któ­ry wra­cał do zdro­wia w domu po lecze­niu. Rodzi­na dru­giej oso­by — męż­czy­zny z Hamil­ton po sześć­dzie­siąt­ce — powie­dzia­ła CTV News, że teraz wal­czy on o życie w szpi­ta­lu po cięż­kim uda­rze zwią­za­nym z zakrzepem.

Onta­rio wyda­ło obec­nie oko­ło 650 000 dawek szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca, a Wil­liams powie­dział, że szan­se na skraj­ne nie­po­żą­da­ne reak­cje pozo­sta­ją niskie.

​​Sta­ny Zjed­no­czo­ne mogą wkrót­ce zezwo­lić na eks­port  czę­ści swo­ich zapa­sów szcze­pion­ki  Astra­Ze­ne­ca , ponie­waż nie jest ona tam jesz­cze dopusz­czo­na do stosowania.