6 grud­nia w Par­la­men­cie Onta­rio odby­ło się tzw. trze­cie czy­ta­nie pro­jek­tu usta­wy (Bill 18) usta­na­wia­ją­cej maj Mie­sią­cem Dzie­dzic­twa Pol­skie­go w Ontario.

Ozna­cza to, że już naj­bliż­szy maj będzie w ten spo­sób obcho­dzo­ny. Jest to szczę­śli­wy finał dzia­łań i roz­mów pro­wa­dzo­nych przez byłe­go kon­su­la gene­ral­ne­go w Toron­to Krzysz­to­fa Grzel­czy­ka, Chri­sa Kor­win-Kuczyń­skie­go i Ted Opit­za z mini­ster Kin­ga Sur­ma i Chri­sti­ne Hogarth MPP. 

Pani poseł Hogarth 31 sierp­nia br. pod­czas uro­czy­sto­ści przed tabli­cą Soli­dar­no­ści  po raz pierw­szy zapo­wie­dzia­ła zło­że­nie sto­sow­ne­go projektu.

Następ­nie 16 wrze­śnia w trak­cie spo­tka­nia w kon­su­la­cie prze­ka­za­ła  pro­jekt usta­wy pod­pi­sa­ny przez nią i pre­mie­ra Douga Forda.

źró­dło FB

Peł­ny tekst usta­wy tutaj