Poli­cja w Bruk­se­li uży­ła arma­tek wod­nych  i gazu łza­wią­ce­go prze­ciw­ko uczest­ni­kom ponad 100 tysięcz­ne­go pro­te­stu prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom covidowym.

Star­cia wybu­chły w pobli­żu sie­dzi­by Unii Euro­pej­skiej, gdy poli­cja uży­ła arma­tek wod­nych i gazu łza­wią­ce­go, aby ode­pchnąć pro­te­stu­ją­cych rzu­ca­jąc kost­ką bru­ko­wą i petardami.

Ser­wis infor­ma­cyj­ny RTL poin­for­mo­wał, że zama­sko­wa­ni demon­stran­ci roz­bi­li szkla­ne wej­ście do biu­ra unij­nej agen­cji poli­ty­ki zagranicznej.

Reklama

Pro­te­sto­wa­no doma­ga­jąc sią likwi­da­cji pasz­por­tów covidowych

Orga­ni­za­to­rzy, to  World Wide Demon­stra­tion for Fre­edom i Euro­pe­ans Uni­ted for Fre­edom, W tłu­mie moż­na było zoba­czyć fla­gi z Pol­ski, Holan­dii, Fran­cji i Rumunii.

„To, co dzie­je się od 2020 roku, pozwo­li­ło ludziom obu­dzić się w obli­czu korup­cji” – powie­dzia­ła Fran­ce­sca Fana­ra, któ­ra przy­je­cha­ła z Lil­le w pół­noc­nej Francji.

 

(AFP)