Spar­to­li­łem

        Gdy przy­by­łem do Kana­dy w paź­dzier­ni­ku 1972 roku mogłem wezwać Polo­nię, by nie tyl­ko popie­ra­ła swych krew­nych pacz­ka­mi, czy śląc im dola­ry, przez licz­ne agen­cje  Ban­ku PeKaO SA lub nawet w listach.

        Nikt wów­czas nie wpadł na pomysł, by roda­cy wysy­ła­li po 5 dola­rów w listach na popar­cie Pry­ma­sa Wyszyńskiego.

Reklama

        Wte­dy wol­no było już posia­dać dola­ry, a kto je dostał mógł wymie­nić je legal­nie w Ban­ku PeKaO SA. na bony dola­ro­we tegoż, któ­re już moż­na było sprze­dać po 80–90 zło­tych sztu­ka, co wyno­si­ło tyle, co trze dobre obiady.

        Oczy­wi­ście komu­na, by na tym zara­bia­ła ale była­by też wście­kła, jak­by widzia­ła jakie ma Pry­mas Wyszyń­ski poparcie.

        Nie­ste­ty tego nie zrobiłem

        Teraz inne cza­sy, za dola­ra, euro czy fun­ta  moż­na chy­ba zjeść nie spo­ry obiad, ale tyl­ko BigMca.

        Kościół pol­ski nie jest tak bied­ny jak za komu­ny, ale war­to wes­przeć wybit­niej­szych pur­pu­ra­tów jak arcy­bi­sku­pa Kra­ko­wa Mar­ka Jędra­szew­skie­go ul. Fran­cisz­kań­ska 3, 31–004 Kraków

        Oraz tych, co naj­bar­dziej wal­czą o dobre imię Pol­ski. Więc w pierw­szym rzę­dzie Redu­tę Dobre­go Imie­nia Pola­ków, ul. Chmiel­na 11, War­sza­wa  00–021,

Moje widzi­mi­się

        Cze­mu Putin poszedł do ata­ku na Zachód? Bo na cze­le USA jest pata­łach i ma nadzie­ję ograć Zachód. Prze­sta­wia żąda­nia, ale naj­gor­sze, że nie daje w zamian NIC.

        Ile Putin posta­wił woj­ska nad gra­ni­cą z Ukra­iną ? Ukra­iń­cy twier­dzą, że 100 000, ale w ich inte­re­sie i prze­my­słu zbro­je­nio­we­go USA jest zawy­ża­nie tych sił. Może tam jest np. tyl­ko 50 000 ?

        Więk­szość obser­wa­to­rów sce­ny poli­tycz­nej jest zgod­na, że armia ukra­iń­ska będzie wal­czyć. Ale czy rosyj­ska armia będzie chcia­ła tam napraw­dę walczyć ?

        Roz­wi­nię­cie woj­ska w zimie żoł­nie­rzy nie bawi, jak też nie bawi strze­la­nie do ludzi mówią­cych na co dzień tym samym języ­kiem, pra­wie rodaków.

        Dalej czy jest w inte­re­sie Rosji zająć Ukra­inę? Nie, bo tyl­ko moc pro­ble­mów, zwłasz­cza gdy trze­ba będzie tra­cić tam żoł­nie­rzy i… ponieść moc kosztów.

        Cie­ka­we, już sły­chać że Ukra­ina, zaczę­ła roz­bu­do­wy­wać swe woj­ska tery­to­rial­ne i zaję­cie jej całej było­by bar­dziej kło­po­tli­we, a zabie­rze kil­ka tygo­dni, czy Zachód wresz­cie coś zro­bi, a na doda­tek pyta­nie jak się zacho­wa­ją Chińczycy?

Sku­ba­nie obywateli

        W czym komu­na w Pol­sce była dosko­na­ła? Od same­go począt­ku w okra­da­niu oby­wa­te­li. Naj­pierw upań­stwo­wio­no fabry­ki i ode­bra­no mająt­ki zie­mia­nom. W lip­cu 1944 r. każ­de­mu doro­słe­mu wymie­nia­no sta­re zło­te po 500 nowe.

        Latem 1946 r. pusz­czo­no plot­kę, że będzie wymia­na dola­rów ale tyl­ko pań­stwom i dolar spa­dał do pozio­mu 100 zł z jed­ne­go czy­li tyle co boche­nek chle­ba, a jesz­cze w zimie był po 800 zł., czy­li po cenie 8 obia­dów w restauracji

        Pierw­sze­go listo­pa­da 1950 roku doko­na­no kolej­nej wymia­ny zło­tych. Ceny prze­li­cza­no 3 nowe zło­te za sto sta­rych, ale ludziom gotów­kę wymie­nia­no po 1 zł za 100 sta­rych. Wkła­dy na ksią­żecz­kach oszczęd­no­ścio­wych wymie­nia­no za sto dawa­no po 3 nowe ale na kon­tach w ban­kach wymie­nia­no do 100 000 sta­rych zł. po 2 nowe zło­te, a powy­żej już dawa­no tyl­ko jeden złoty.

        Zaka­za­no też oby­wa­te­lom mieć zło­to w sztab­kach czy mone­tach oraz dola­ry a kto je miał pod groź­bą wyso­kiej kary musiał, je w ban­ku sprze­dać po 4 zło­te sztu­ka czy­li dostać rów­no­war­tość 3 bile­tów tram­wa­jo­wych. Naj­gor­sza była pod­wyż­ka cen z 3 stycz­nia 1953 r. co się dało to pod­wyż­szy­ło w górę np. cen bile­ty na pocią­gi i auto­bu­sy mię­dzy­mia­sto­we podro­ża­ły 100% ale pota­nia­ły… parowozy.

        Bodaj od stycz­nia 1951 r. zaczął dzia­łać Bank PKO SA. Krew­ni z zagra­ni­cy poprzez jego agen­cje mogli dosta­wać pie­nią­dze,  za któ­re mogli kupić w oddzia­łach ban­ku w Pol­sce np kakao, her­ba­tę, pastę do obu­wia Kiwi i z 40 innych rze­czy.  Potem oby­wa­te­le to, co kupi­li odsprze­da­wa­li i osią­ga­li nawet do 150 zł. za prze­sła­ne­go dolara.

        Był to nie­zły inte­res, ale kie­dyś dowie­dzia­łem się od zna­jo­me­go dyrek­to­ra tego ban­ku, że bodaj w 1954 roku krew­ni prze­sła­li swym bli­skim 20 mld dola­rów, a towa­ry sprze­da­ne im kosz­to­wa­ły tyl­ko 1 200 000 dolarów.

Nie­sa­mo­wi­te

        Baiden i Kama­la Har­ris tak tra­cą na popu­lar­no­ści, że zano­si się, że Demo­kra­ci ich nie wysta­wią w następ­nych wybo­rach i może być ponow­ne star­cie Clin­to­no­wa — Trump.

Z inter­ne­tu

        Oka­zu­je się, że są nowe i pro­ste meto­dy sadze­nie kar­to­fli. Wystar­czy poło­żyć je na zie­mi i przy­kryć sta­rą sło­mą, a jesie­nią po odsu­nię­ciu tej sło­my i bady­li zbie­ra się bez trzy­krot­ne­go ora­nia co naj­mniej 10 razy tyle kar­to­fli co się posadziło.

        Ponad­to jakichś rosyj­ski psz­cze­larz opra­co­wał nową meto­dę pozy­ski­wa­nia mio­du opar­tą na korzy­sta­niu z dwóch 5‑litrowych baniek po wodzie.

        Tę meto­dę moż­na obej­rzeć też na Youtu­bie pod hasłem: Водяное колесо – лесная мельница Адвоката Егорова.

Alek­san­der Pruszyński