Ana­li­za finan­so­wa Ernst and Young stwier­dza, że ​​Mis­sis­sau­ga może zaosz­czę­dzić milio­ny, jeśli zosta­nie oddzie­lo­na od regio­nu Peel

Podat­ni­cy z Mis­sis­sau­ga zaosz­czę­dzi­li­by do 84 mln dol. Ana­li­za opu­bli­ko­wa­na 22 maja, spo­rzą­dzo­na  na zle­ce­nie Regio­nu Peel zba­da­ła wpływ finan­so­wy trzech sce­na­riu­szy — połą­cze­nie Bramp­ton, Cale­don i Mis­sis­saugŁ w jed­no mia­sto; utrzy­ma­nie sta­tus quo; i wydzie­le­nie Mississaugi.

„Nasi podat­ni­cy nie są spra­wie­dli­wie trak­to­wa­ni i zbyt dłu­go pono­szą obcią­że­nia finan­so­we w regio­nie Peel”, powie­dzia­ła bur­mistrz Mis­sis­sau­ga, Bon­nie Crombie.
[yop_poll id=“4”]
Crom­bie, któ­ra naci­ska na sepa­ra­cję Mis­sis­sau­gi od regio­nu Peel, doda­ła, że „nie jest nie­spo­dzian­ką”, iż inne mia­sta w regio­nie chcą utrzy­mać sta­tus quo, ponie­waż „korzy­sta­ją z Mississaugi”.

reklama

Pomi­ja­jąc pie­nią­dze, Crom­bie tiwer­dzi, że Mis­sis­sau­ga ma uni­ka­to­wą toż­sa­mość  i inne prio­ry­te­ty, któ­rych nie moż­na roz­wi­nąć, jeśli mia­sto nadal jest czę­ścią Regionu.

„Jest to pierw­sza kom­plek­so­wa i nie­pod­wa­żal­na ana­li­za doty­czą­ca zarzą­dza­nia w Regio­nie Peel i poma­ga odpo­wie­dzieć na wie­le pytań zada­wa­nych przez miesz­kań­ców i Radę w cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy”, dodała.