Kana­dyj­ski pro­gra­mi­sta Ben Feist odtwo­rzył 11 000 godzin roz­mów z cen­trum kon­tro­li lotów misji Apol­lo 11. Pomiesz­cze­nia i wypo­sa­że­nie popa­dły w ruinę po prze­nie­sie­niu w 1992 roku cen­trum dowo­dze­nia misja­mi kosmicz­ny­mi z Budyn­ku 30 John­son Spa­ce Cen­ter w Houston do nowej loka­li­za­cji. Wraz z wypo­sa­że­niem kurzem pokry­ły się cen­ne taśmy z zapi­sem rozmów.

Kon­tro­le­rem, któ­ry pamięt­ne­go dnia w lip­cu 1969 roku peł­nił obo­wiąz­ki w cen­trum kon­tro­li, był Gene Krantz, legen­da NASA. Widział, jak pomiesz­cze­nie popa­da w zapo­mnie­nie, a co pewien czas porząd­ko­wał je, by opro­wa­dzić gości. Pod­kre­ślał, że to jest miej­sce, z któ­re­go toczo­no bitwę o kosmos. Kon­tro­ler, zna­ny z powie­dze­nia “failu­re is not an option” postaw­no­wił w koń­cu zawal­czyć o daw­ne cen­trum dowo­dze­nia i stwo­rzyć w tam żywe muzeum, w któ­rym tury­ści mogli­by się poczuć tak, jak pra­cow­ni­cy NASA w dniu lądo­wa­nia na Księżycu.

Histo­ria misji Apol­lo 11 mia­ła być opo­wie­dzia­na gło­sa­mi kon­tro­le­rów. Wszyst­kie roz­mo­wy były nagry­wa­ne na taśmach magne­tycz­nych, któ­re przez lata prze­cho­wy­wa­no w chło­dziar­ce. Gdy wresz­cie zosta­ły odko­pa­ne i zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne, oka­za­ło się, że głos jest stłu­mio­ny i nie­wy­raź­ny. Histo­ry­cy nie byli w sta­nie zsyn­chro­ni­zo­wać nagra­nia z cią­giem wydarzeń.

Reklama

Tu poja­wił się toron­toń­ski pro­gra­mi­sta, Ben Feist, pasjo­nat kosmo­su, pra­cu­ją­cy w agen­cji rekla­mo­wej, któ­ry po pra­cy two­rzył stro­ny inter­ne­to­we z symu­la­cja­mi misji kosmicz­nych w cza­sie rze­czy­wi­stym. Stro­na z misją na Księ­życ mia­ła być jego najam­bit­niej­szym pro­jek­tem. Gdy Feist dowie­dział się o taśmach, nie mógł pozwo­lić histo­rii znik­nąć. Prze­stu­dio­wał zapis i odna­lazł w nim sygnał o czę­sto­tli­wo­ści jed­ne­go kilo­hert­za. Dopa­so­wał dźwięk do tej czę­sto­tli­wo­ści i odtwo­rzył gło­sy. Napi­sał pro­gram, któ­ry zasto­so­wał do 11 000 godzin nagrań. Mówi, że to było jak olśnie­nie, nie wie­rzył, że mu się coś takie­go uda­ło. Następ­nie razem z archi­wi­stą Ste­phe­nem Sla­te­rem zsyn­chro­ni­zo­wał roz­mo­wy z nie­daw­no odkry­ty­mi nagra­nia­mi wideo z misji Apol­lo 11, dzię­ki cze­mu powstał film dokumentalny.