Szcze­pion­ka szcze­pion­ce nierówna

Szcze­pion­ki to zbio­ro­wa nazwa bar­dzo róż­nych sub­stan­cji i metod popra­wia­nia odpor­no­ści orga­ni­zmu na wiru­sy i bak­te­rie. War­to o tym poczy­tać, war­to dowie­dzieć się z czym mma­my do czy­nie­nia aby pod­jąć racjo­nal­ną decy­zję czy szcze­pić się czy nie.