Jeden z naj­bar­dziej zna­nych ele­men­tów pano­ra­my Toron­to — The Rogers Cen­tre — ma zostać zbu­rzo­ny i zastą­pio­ny now­szą, mniej­szą wer­sją. A być może tak­że wie­żow­ca­mi mieszkalnymi…

​​Rogers Com­mu­ni­ca­tions Inc., któ­ry kupił  Sky­Do­me w 2004 roku, pla­nu­je zbu­rzyć cały obiekt i „zbu­do­wać nowy sta­dion w ramach prze­bu­do­wy śród­mie­ścia Toronto”.

Rogers i Bro­ok­field Asset Mana­ge­ment Inc. podob­no od lat współ­pra­cu­ją z urzęd­ni­ka­mi władz miej­skich, pro­win­cyj­nych i fede­ral­nych nad pla­nem zastą­pie­nia Rogers Cen­ter nowym przed­się­wzię­ciem, któ­re obej­mo­wa­ło­by wie­żow­ce miesz­kal­ne, budyn­ki biu­ro­we, skle­py ż i prze­strzeń publiczną.

Zbu­do­wa­ny w 1989 roku kosz­tem oko­ło 570 milio­nów dola­rów Sky­Do­me był pierw­szym sta­dio­nem MLB z cał­ko­wi­cie odsu­wa­nym dachem. Nazwa zosta­ła zmie­nio­na na Rogers Cen­ter  15 lat temu, ale wie­lu miesz­kań­ców nadal  uży­wa jego ory­gi­nal­nej nazwy.

Jest to rów­nież jeden z nie­licz­nych pozo­sta­łych par­ków w Major League Base­ball, któ­ry uży­wa sztucz­nej tra­wy zamiast praw­dzi­wej trawy.

 

Reali­za­cja nowe­go pro­jek­tu potrwa od pię­ciu do ośmiu lat.

 

za Glo­be and Mail