Rad­na Toron­to Kri­styn Wong-Tam oskar­ży­ła pre­mie­ra Onta­rio Douga For­da o gro­że­nie sek­su­al­ną napa­ścią na dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Pfi­ze­ra po tym, jak Ford w ostrych sło­wach doma­gał się szcze­pio­nek dla Ontario

Ford użył kolo­ro­we­go języ­ka, aby okre­ślić, jak potrak­to­wał­by dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Pfi­ze­ra, gdy­by był pre­mie­rem fede­ral­nym. Pfi­zer nie­daw­no poin­for­mo­wał Kana­dę, że będzie w dosta­wach szcze­pion­ki na koro­na­wi­ru­sa będą opóźnienia.

„Gdy­bym był na miej­scu [pre­mie­ra], codzien­nie dzwo­nił­bym na ten tele­fon” — powie­dział Ford.

reklama

“I’d be up that guy’s ying yang so far with a fire­crac­ker, he wouldn’t know what hit him. I would not stop until we get the­se vaccines.”

W odpo­wie­dzi Wong-Tam stwier­dzi­ła, że Ford otwar­cie gro­zi sek­su­al­nym napa­ścią na dyrek­to­ra gene­ral­ne­go fir­my Pfi­zer, ponie­waż „nie dosta­je tego, cze­go chce”.

„Abso­lut­nie nie jest to żart. Język, któ­re­go użył, gro­zi zgwał­ce­niem kogoś i utrwa­la naj­gor­sze tro­py kul­tu­ry gwałtu ”.

W odpo­wie­dzi na Wong-Tam, biu­ro pre­mie­ra oświad­czy­ło, że nie trak­tu­je poważ­nie tych zarzutów.

Onta­rio otrzy­ma w tym tygo­dniu o 5% mniej dawek szcze­pion­ki. Ocze­ku­je się, że w przy­szłym tygo­dniu Onta­rio otrzy­ma zero nowych dawek.