Restau­ra­cja Gra­na­ry Kit­chen w Red Deer, Alber­ta, zosta­ła cza­so­wo zamknię­ta po tym, jak inspek­to­rzy z agen­cji zdro­wia publicz­ne­go odkry­li, że per­so­nel spraw­dza­ją­cy pasz­por­ty covi­do­we wpusz­czał do loka­lu klien­tów, któ­rzy legi­ty­mo­wa­li się poka­zu­jąc zdję­cie swo­je­go psa. Klien­ci byli pod­sta­wie­ni. Alber­ta Health Servi­ces poda­ło w rapor­cie z kon­tro­li, że za każ­dym razem “klien­ci” poka­zy­wa­li doku­ment toż­sa­mo­ści i zdję­cie psa, a pra­cow­nik restau­ra­cji uda­wał, że ska­nu­je kod QR.

Wła­ści­ciel restau­ra­cji napi­sał na Face­bo­oku, że spo­tkał się póź­niej z przed­sta­wi­cie­la­mi agen­cji zdro­wia. Uda­ło mu się wywal­czyć zmia­nę naka­zu zamknię­cia na zamknię­cie tym­cza­so­we. Restau­ra­cja ma być otwar­ta po week­en­dzie. Wcze­śniej per­so­nel zosta­nie powtór­nie prze­szko­lo­ny. Za nie­do­peł­nie­nie pro­ce­dur miał być odpo­wie­dzial­ny nie­peł­no­let­ni pracownik.
Reklama