Robert Sze­lą­żek od lat zna­ny jest w śro­do­wi­sku polo­nij­nym jako oso­ba peł­na pomy­słów i ener­gii — współ­or­ga­ni­za­tor Dnia Pol­skie­go na Onta­rio Pla­ce, współ­za­ło­ży­ciel Radia 7, szef tygo­dni­ka “Życie”, dzi­siaj wal­czy z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą. Pomóż­my pol­skiej rodzi­nie, pomóż­my Rober­to­wi poko­nać naj­więk­sze wyzwa­nie przed jakim stanął.

Zbiór­kę na GoFund Me zało­żył Maciek Czapliński

https://www.gofundme.com/f/robert-szelazek-fight-with-cancer

REKLAMA