14 stycz­nia 2021 Kościół Holy Rosa­ry Parish w Guelph.

W tym dużym oknie gdzie teraz są nakle­jo­ne 3 kart­ki z ogło­sze­niem sta­ła mon­stran­cja i figu­ra Mat­ki Boskie Fatimskiej.

Wier­ni o róż­nej porze dnia par­ko­wa­li przed oknem i się modlili.
Przed wizy­tą na par­kin­gu kościel­nym pod­je­cha­łem do skle­pu mono­po­lo­we­go czy­li LCBO i był otwar­ty, zro­bi­łem naj­waż­niej­sze czy­li “essen­tial “ zakupy…

Żyje­my w matri­xie, żad­na bol­sze­wia jakie­go­kol­wiek odcie­nia nie zła­mie nas, praw­dzi­wy Pol­ski Patrio­ta ma duszę Sarmaty.

Z Panem Bogiem 
Grze­gorz Waśniewski

Guelph