Hap­py Birthday!

52 lata w Kana­dzie; Marian Pil­lach przy­je­chał do Hamil­ton jako desi­gner Fabric Canon Mil­king Mills. Krót­ko potem prze­no­si się do Water­loo i otwie­ra Gal­le­ry-12 Pic­tu­re Fra­ming Shop, któ­ry przez kil­ka­na­ście lat pro­wa­dzi. Oprócz zawo­do­we­go zaję­cia malu­je pej­za­że i kwiaty.

W Water­loo – Kit­che­ner włą­czył się w dzia­łal­ność orga­ni­za­cyj­ną Polo­nii Kana­dyj­skiej w gru­pie 4. ZPwK będąc pre­ze­sem i jed­no­cze­śnie człon­kiem Zarzą­du Głów­ne­go ZPwK. Zwień­cze­niem dzia­łal­no­ści był zakup sie­dzi­by wła­snej dla licz­nej Polo­nii w Kit­che­ner-Water­loo w posta­ci Domu Pol­skie­go 2000.

Pol­ski Dom stał się ośrod­kiem pol­skiej dumy, tra­dy­cji, patrio­ty­zmu i świa­dec­twem trwa­nia Polonii.

Gru­pa się powięk­szy­ła, a budy­nek dopro­wa­dzo­no do sta­nu odpo­wia­da­ją­ce­go potrze­bom orga­ni­za­cyj­nym. Dom Pol­ski pozwa­la dziś krze­wić pol­skość na tere­nie Kitchener-Waterloo.

Marian łożył rów­nież, na róż­ne przed­się­wzię­cia, któ­re pod­wyż­sza­ły pre­stiż pol­skie­go domu, wśród mozai­ki naro­do­wo­ścio­wej regio­nu Kitchener-Waterloo.

Marian Pil­lach został odzna­czo­ny Krzy­żem Kawa­ler­skim Zasłu­gi dla Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, a w Kana­dzie  odzna­ką Kon­gre­su Polo­nii Kanadyjskiej.

Na jubi­le­usz dwu­dzie­sto­le­cia Pol­skie­go Domu  ape­lo­wał do mło­dzie­ży o wstę­po­wa­nie do pol­skich organizacji.

Dom Pol­ski pozo­sta­je pasją Maria­na mimo, że cho­ro­ba wyłą­czy­ła go obec­nie z czyn­ne­go działania.

Życzy­my powro­tu do zdro­wia  i  śpie­wa­my tra­dy­cyj­ne  pol­skie STO LAT!

 John Król i przy­ja­cie­le z Kitchener-Waterloo