Patrick Brown, bur­mistrz Bramp­ton, stwier­dził, że zale­ce­nie, by dzie­ci, któ­re mia­ły kon­takt z oso­bą cho­rą na COVID-19, odby­wa­ły kwa­ran­tan­nę w samot­no­ści, jest błę­dem, któ­ry pro­win­cja powin­na napra­wić. Takie zale­ce­nia są prze­ka­zy­wa­ne rodzi­com dzie­ci, któ­re zosta­ły zwol­nio­ne z przed­szko­la lub szko­ły po kon­tak­cie z cho­rym. Ulot­ki mają być wyco­fy­wa­ne. Brown dodał, że agen­cja zdro­wia publicz­ne­go powin­na mieć na uwa­dze naj­lep­szy inte­res dzie­ci i rodzin.

Zgod­nie z wytycz­ny­mi, któ­rych nale­ży prze­strze­gać przez 14 dni, “jeśli dziec­ko nie ma obja­wów, powin­no być odizo­lo­wa­ne, co ozna­cza, że powin­no prze­by­wać w osob­nym poko­ju, jeść w osob­nym poko­ju, z dala od innych, a tak­że korzy­stać z osob­nej łazien­ki, jeśli to moż­li­we. W przy­pad­ku, gdy dziec­ko musi opu­ścić pokój, powin­no nosić masecz­kę i utrzy­my­wać odle­głość 2 metrów od innych człon­ków rodzi­ny”. Inne dzie­ci z tej samej rodzi­ny nie mogą mieć kon­tak­tu z tym odby­wa­ją­cym kwa­ran­tan­nę i też muszą pozo­stać w domu przez 14 dni.

Inne okrę­go­we oddzia­ły agen­cji zdro­wia publicz­ne­go sfor­mu­ło­wa­ły podob­ne zale­ce­nia. Nie wia­do­mo na razie, czy tak jak Peel wpro­wa­dzą zmiany.

Mini­ster­stwo zdro­wia pyta­ne o kwa­ran­tan­nę dzie­ci nie było tak kry­tycz­ne jak Brown. Rzecz­nik pra­so­wy mini­ster­stwa stwier­dził, że potrze­ba odby­wa­nia kwa­ran­tan­ny po kon­tak­cie z oso­bą zaka­żo­ną nie jest niczym nowym. Przy­znał, że izo­lo­wa­nie dziec­ka od resz­ty domow­ni­ków może być trud­ne, ale rodzi­ce i opie­ku­no­wie muszą pod­jąć odpo­wied­nie środ­ki bez­pie­czeń­stwa mając na uwa­dze, że dziec­ko może być zaka­żo­ne. Dodał, że powin­ni kon­tak­to­wać się z miej­sco­wym oddzia­łem agen­cji zdro­wia publicznego.