Łuka­szen­ko choć to sta­ry komuch ale dbał o Bia­ło­ruś i lawi­ro­wał pomię­dzy Rosja Puti­na i lewac­twem z EU, LGBT femi­nist­ki i wszel­ka inna swo­łocz nie har­co­wa­li po uli­cach I nie znie­wa­żał sym­bo­li reli­gij­nych .Sprze­ci­wił się glo­ba­li­stom i maso­nom nie przy­jął łapów­ki od ban­kie­rów nie ogło­sił pan­de­mii więc mu zgo­to­wa­li rewo­lu­cje .Żeby Pol­ska mia­ła takich lide­rów jak Łuka­szen­ka to nie było­by takie­go baj­zlu jaki mamy i wszy­scy zdraj­cy i szkod­ni­cy Pol­ski już daw­no by sie­dzie­li albo wyda­le­ni z kra­ju Nie ule­ga naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści ze Łuka­szen­ka wygrał te wybo­ry choć nie tak wyso­ko jak oni to poda­ją. Co by było jak by opo­zy­cja wyje­cha­ła do inne­go kra­ju i pod­wa­ża­ła wybór na pre­zy­den­ta A. DUDĘ ? Pol­ska nie ma naj­mniej­sze­go pra­wa inge­ro­wać w inte­res Białorusi.

zt

•••

Reklama

WAŻNY KOMUNIKAT WS POMNIKA W JERSEY CITY, NJ:

We wto­rek, 10 wrze­śnia, 2020 Rada Miej­ska Jer­sey City prze­gło­so­wa­ła popraw­kę i rezo­lu­cję utrzy­mu­ją­cą pomnik dłu­ta Mistrza Pityń­skie­go, na Exchan­ge Pla­ce na „wiecz­ność”. Sta­ło się tak dzię­ki wie­lo­ty­go­dnio­we­mu lob­bo­wa­niu pro­wa­dzo­ne­mu wśród rad­nych przez człon­ków Komi­te­tu Ochro­ny Pomni­ka Katyń­skie­go i Obiek­tów Histo­rycz­nych, oraz kil­ku polo­nij­nym patrio­tom, któ­rzy zabra­li głos pod­czas wtor­ko­wej deba­ty; Pani Kry­sty­nie Piór­kow­skiej i mec. Sła­wo­mi­ro­wi Plat­ta, jak rów­nież Jean­ne Daly. Przy jed­nym nie­obec­nym, wszy­scy rad­ni zagło­so­wa­li za wpro­wa­dze­niem suge­stii pro­po­no­wa­nych przez mów­ców, zarów­no w spra­wie pozo­sta­wie­nia Pomni­ka na „wiecz­ność”, jak i zmia­ny w tek­ście ordy­na­cji suge­ro­wa­nej przez lob­bu­ją­cych od kil­ku tygo­dni człon­ków nasze­go Komi­te­tu, Woj­cie­cha Mazu­ra i głów­ne­go nego­cja­to­ra, Charles’a Bal­ce­ra pole­ga­ją­cej na spre­cy­zo­wa­niu; „z wyłą­cze­niem roz­po­rzą­dze­nia Rady Miej­skiej Nr. 18 – 144”, co ozna­cza, że orga­ni­za­cja peł­nią­ca pie­czę nad Exchan­ge Pla­ce jest zobo­wią­za­na do hono­ro­wa­nia decy­zji prze­gło­so­wa­nej 19 grud­nia, 2018.

Usu­nię­to rów­nież punkt 7F mówią­cy o ogra­ni­cze­niach udzia­łu publicz­no­ści w uro­czy­sto­ściach pod Pomnikiem

Chcę uspo­ko­ić wszyst­kich, któ­rzy oba­wia­ją się ogra­ni­czeń w orga­ni­zo­wa­niu uro­czy­sto­ści pod Pomni­kiem. Są one podyk­to­wa­ne restryk­cja­mi zwią­za­ny­mi z COVID-19. Nie wytrzy­ma­ją jed­nak zgod­no­ści z Kon­sty­tu­cją i pra­wa­mi miesz­kań­ców, kie­dy Pan­de­mia się skończy.

Pozdra­wiam Polo­nię z nadzie­ją, że Pamięć Histo­rii i cier­pień nasze­go Naro­du połą­czy Polo­nię w obro­nie tych wartości.

Janusz Spo­rek

Prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Ochro­ny Pomni­ka Katyń­skie­go i Obiek­tów Historycznych