Bry­tyj­ski bank HSBC ostrze­ga swo­ich klien­tów, że wej­ście do oddzia­łów bez maski na twa­rzy może skut­ko­wać likwi­da­cją ich kont.

Ban­ki i unie kre­dy­to­we znaj­du­ją się wśród miejsc wymie­nio­nych w wytycz­nych rzą­du bry­tyj­skie­go doty­czą­cych COVID, gdzie bez „roz­sąd­ne­go wytłu­ma­cze­nia” oby­wa­te­le są praw­nie zobo­wią­za­ni do zakry­wa­nia twa­rzy i zacho­wa­nia dystan­su społecznego.

Poli­cja otrzy­ma­ła już nad­zwy­czaj­ne upraw­nie­nia do egze­kwo­wa­nia nowych wytycz­nych, teraz może na miej­scu nało­żyć grzyw­nę w wyso­ko­ści 200 fun­tów za nie­prze­strze­ga­nie wymo­gu. Grzyw­na zosta­nie podwo­jo­na za każ­de kolej­ne „wykro­cze­nie” do wyso­ko­ści 6400 GBP.

Rzecz­nik HSBC, Jac­kie Uhi, powie­dzia­ła The Mir­ror, że nosze­nie masek na twarz w oddzia­łach jest nie­zbęd­ne, zgod­nie z wytycz­ny­mi rzą­du. Każ­dy klient, któ­ry odmó­wi prze­strze­ga­nia tego wymo­gu, a tak­że środ­ków dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go, zosta­nie pozba­wio­ny moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z usłu­gi ban­ku, z moż­li­wo­ścią likwi­da­cji kon­ta włącznie.

Podob­nie jak HSBC, wie­le dużych bry­tyj­skich sie­ci super­mar­ke­tów rów­nież wzmac­nia egze­kwo­wa­nie prze­pi­sów doty­czą­cych zakry­wa­nia twa­rzy w skle­pach. W ponie­dzia­łek David Potts, dyrek­tor gene­ral­ny gigan­ta spo­żyw­cze­go Mor­ri­sons, powie­dział, że klien­ci, któ­rzy „odma­wia­ją nosze­nia maski, nie będą mogli robić zaku­pów w Mor­ri­sons, chy­ba że są zwol­nie­ni z powo­dów medycznych”.