Dro­dzy Czy­tel­ni­cy chciał­bym ponow­nie Pań­stwa zapro­sić na cykl felie­to­nów, któ­re co jakiś czas będę pro­po­no­wał pod wspól­nym tytu­łem „Dok­to­rat z kurczaka”.

Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­duk­tów jest mię­so kur­cza­ka, oso­bi­ście uwa­żam, że jest to naj­wyż­szej pró­by mate­riał kuli­nar­ny. Cykl felie­to­nów poka­że jak świat wiel­bi potra­wy z tego mię­sa i jakie to jest pysz­ne. Gene­ral­ną zasa­dą tych dań jest pro­sto­ta wyko­na­nia i nie­mal zero­wa pra­co­chłon­ność. Przy­go­to­wa­nie to 10 minu­to­wy wysi­łek i czas na pie­cze­nie, oraz ugo­to­wa­nie ryżu lub maka­ro­nu, czy pokro­je­nie pie­czy­wa. Ide­al­na pro­po­zy­cja na szyb­ki obiad dla zabieganych.

reklama

KURCZAK PIECZONY PO WŁOSKU

Skład­ni­ki

3–4 Pier­si z kur­cza­ka bez skóry

4–6 Łyżek pesto (zie­lo­ne pesto z marketu)

2 dorod­ne pomidory

1 szklan­ka moz­za­rel­li, utar­tej na wióry

Kil­ka liści bazylii

Przy­tnij i oczyść pier­si z kur­cza­ka. Ułóż w szkla­nym naczy­niu do pie­cze­nia, pła­sko obok sie­bie. Roz­sma­ruj 1–2 łyż­ki pesto na każ­dej pier­si z kur­cza­ka. Pokro­jo­ne na pla­stry pomi­do­ry ułóż na mię­sie, po 3 pla­stry na każ­dej pier­si. Posyp całość serem po wierz­chu. Piecz w tem­pe­ra­tu­rze 150st.C. przez 30–40 minut lub do momen­tu, aż kur­czak się upie­cze (każ­dy piec pie­cze ina­czej). Poda­waj gorą­ce na ryżu lub świe­żo ugo­to­wa­nym makaronie.

KURCZAK PIECZONY ENCHILADA (Mek­syk)

Skład­ni­ki

3–4 Pier­si z kur­cza­ka, oczysz­czo­ne, przycięte

1/2 pusz­ki kuku­ry­dzy, odsączona

1/2 pusz­ki czar­nej faso­li, opłu­ka­na i odsączona

1 szklan­ka czer­wo­ne­go sosu Enchi­la­da (sos mek­sy­kań­ski pikantny)

1 szklan­ka pikant­ne­go sera mie­sza­ne­go, roz­drob­nio­na na wiórki

Sie­ka­na kolen­dra zielona

Kwa­śna śmietana

Ułóż pier­si z kur­cza­ka pła­sko w naczy­niu do pie­cze­nia. Roz­łóż kuku­ry­dzę i czar­ną faso­lę rów­no­mier­nie na kur­cza­ku. Wlej sos Enchi­la­da ( ja uży­wam bute­lecz­ki sosu mek­sy­kań­skie­go z mar­ke­tu — pikant­ne­go) pole­wa­jąc wszyst­ko. Roz­łóż ser na górze. Piecz nie­osło­nię­te w tem­pe­ra­tu­rze 140 st.C. przez 40–50 minut lub dopó­ki kur­czak nie będzie upie­czo­ny (sos się gotu­je a kur­czak jest przy­ru­mie­nio­ny). Po upie­cze­niu poda­waj na gorą­co w tor­til­lach lub z ugo­to­wa­nym ryżem. Ude­ko­ruj śmie­ta­ną i zie­lo­ną posie­ka­ną kolendrą.

KURCZAK PIECZONY W STYLU AZJATYCKIM

Skład­ni­ki

    1/2 szklan­ki sosu sojowego

    1/4 szklan­ki ciem­ne­go brą­zo­we­go cukru

    3 łyż­ki obra­ne­go i drob­no posie­ka­ne­go świe­że­go imbiru

    1 łyż­ka drob­no posie­ka­ne­go czosn­ku (od oko­ło 5 śred­nich ząbków)

    2 łyżecz­ki ole­ju sezamowego

    1 łyżecz­kę świe­żo zmie­lo­ne­go czar­ne­go pieprzu

    1,2 kg kur­cza­ka z kością, udka z kur­cza­ka, pod­udzia lub pier­si lub kom­bi­na­cja wszyst­kich trzech

Poświę­ce­nie kil­ku minut na przy­go­to­wa­nie gar­ści skład­ni­ków na mary­na­tę nada­je tej potra­wie głę­bię sma­ku, plus pre­mię, w posta­ci sosu po ugo­to­wa­niu kur­cza­ka. Wystar­czy połą­czyć sos sojo­wy, imbir, czo­snek i odro­bi­nę brą­zo­we­go cukru w naczy­niu do pie­cze­nia, dodać kur­cza­ka, wymie­szać i pozo­sta­wić na noc w lodów­ce. Kie­dy już będziesz goto­wy do pie­cze­nia, włóż całe naczy­nie do pie­kar­ni­ka, a za 40 minut będziesz miał chru­pią­ce­go, pysz­ne­go, aro­ma­tycz­ne­go kur­cza­ka. (Uwa­ga: jeśli uży­wasz szkla­ne­go lub cera­micz­ne­go naczy­nia do pie­cze­nia, nie zapo­mnij wyjąć wcze­śniej z lodów­ki (30min), i dopro­wadź naczy­nie do tem­pe­ra­tu­ry poko­jo­wej przed pie­cze­niem, bo ina­czej może pęk­nąć!) Poda­waj z ryżem i sałat­ką z warzyw.

Bogu­sław Sypień