Męż­czy­zna wal­czy w szpi­ta­lu o życie po tym jak pod­czas jaz­dy na sku­te­rze śnież­nym w pią­tek wie­czo­rem wpadł do jezio­ra Simcoe

Krót­ko po godzi­nie 18:30, poli­cja pro­win­cji Onta­rio otrzy­ma­ła infor­ma­cje o incy­den­cie na lodach jezio­ra Sim­coe, na połu­dnie od Orillii.

OPP poda­ła, że dwóch męż­czyzn jecha­ło na sku­te­rze śnież­nym, kie­dy zała­mał się lód i wylą­do­wa­li w wodzie.

Dru­gi męż­czy­zna był w sta­nie utrzy­mać ran­ne­go w wodzie, dopó­ki nie nade­szła pomoc.

Heli­kop­ter ORNGE prze­trans­por­to­wał dro­gą powietrz­ną męż­czy­znę po pięć­dzie­siąt­ce do szpi­ta­la św. Micha­ła “w sta­nie zagro­że­nia życia”.

OPP twier­dzi, że męż­czy­zna był w wodzie przez co naj­mniej 40 minut i miał „poważ­ną hipotermię”.

Dru­gi męż­czy­zna  nie odniósł obrażeń.