Prze­wi­du­je się, że  Szwaj­ca­ria opo­wie­dzia­ła się za zaka­zem publicz­ne­go zakry­wa­nia twa­rzy, w tym burek lub nika­bów noszo­nych przez muzuł­mań­skie kobiety.

Pro­gno­zy son­da­żow­ni SRF  opar­te na wyni­kach czę­ścio­wych, poka­zu­ją, że zakaz  prze­cho­dzi sto­sun­kiem gło­sów 52% do 48%.

Nie­dziel­ne refe­ren­dum zapro­po­no­wa­ła pra­wi­co­wa Szwaj­car­ska Par­tia Ludo­wa (SVP), któ­ra pro­wa­dzi­ła kam­pa­nię pod hasłem „Stop ekstremizmowi”.

Rząd był prze­ciw zakazowi.

Stwier­dzo­no, że nie do pań­stwa nale­ży dyk­to­wa­nie, co noszą kobiety.

Oko­ło 5% popu­la­cji Szwaj­ca­rii, liczą­cej 8,6 milio­na ludzi, to muzuł­ma­nie, w więk­szo­ści pocho­dzą­cy z Tur­cji, Bośni i Kosowa.

Szwaj­ca­rzy mają bez­po­śred­ni wpływ na swe spra­wy w ramach sys­te­mu demo­kra­cji bez­po­śred­niej. Są regu­lar­nie zapra­sza­ni do gło­so­wa­nia w róż­nych kwe­stiach w refe­ren­dach kra­jo­wych lub regionalnych.

To nie pierw­szy raz, kie­dy islam zna­lazł się w refe­ren­dum w Szwaj­ca­rii. W 2009 r. oby­wa­te­le sprze­ci­wi­li się poli­ty­ce rzą­du i gło­so­wa­li za zaka­zem budo­wy mina­re­tów — pro­po­zy­cja wysu­nię­ta rów­nież przez SVP stwier­dza­ła, że ​​mina­re­ty są ozna­ką islamizacji.

Pyta­nie w nie­dziel­nym refe­ren­dum nie wspo­mi­na­ło bez­po­śred­nio o isla­mie i mia­ło rów­nież na celu kwe­stię zasła­nia­nia twa­rzy pod­czas pro­te­stów na uli­cach. Jed­nak gło­so­wa­nie było powszech­nie okre­śla­ne jako „zakaz burki”.

Refe­ren­dum  zaczę­to orga­ni­zo­wać przed pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do tego, że ​​wszy­scy doro­śli Szwaj­ca­rzy muszą nosić maski w wie­lu miejscach.

Przed gło­so­wa­niem Wal­ter Wob­mann, prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu refe­ren­dal­ne­go  okre­ślił zakry­wa­nie twa­rzy muzuł­ma­nów jako „sym­bol  eks­tre­mal­ne­go, poli­tycz­ne­go isla­mu, któ­ry stał się coraz bar­dziej widocz­ny w Euro­pie i dla któ­re­go nie ma miej­sca w Szwajcarii”.

„W Szwaj­ca­rii naszą tra­dy­cją jest poka­za­nie twa­rzy. To znak naszej pod­sta­wo­wej wol­no­ści” — powiedział.

Nosze­nie islam­skich zakryć twa­rzy w miej­scach publicz­nych było kon­tro­wer­syj­nym tema­tem w innych kra­jach euro­pej­skich. Fran­cja zaka­za­ła publicz­ne­go nosze­nia zasłon twa­rzy w 2011 r., pod­czas gdy Holan­dia, Dania, Austria i Buł­ga­ria wpro­wa­dzi­ły cał­ko­wi­ty lub czę­ścio­wy zakaz.

za bbc