Polonijny ośrodek walki elektronicznej?

Naj­sku­tecz­niej­szą for­mą pro­mo­cji nasze­go prze­ka­zu są media spo­łecz­no­ścio­we, nie­ste­ty na naszym polo­nij­nym podwór­ku prak­tycz­nie cał­ko­wi­cie zanie­dba­ne i nie­wy­ko­rzy­sta­ne do obro­ny naszych inte­re­sów. Czas namó­wić har­ce­rzy albo orga­ni­za­cje pol­skie w Kana­dzie na zor­ga­ni­zo­wa­nie takie­go ośrod­ka moni­to­ru­ją­ce. Mamy dobre fun­da­men­ty — prze­ko­nu­je w swym wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor