„Zachę­cam wszyst­kich Quebe­ków i wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków do zaszcze­pie­nia się, w tym rów­nież naszych kan­dy­da­tów i posłów”, powie­dział przy­wód­ca kon­ser­wa­ty­stów Erin O’Toole.

Kan­dy­da­ci Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej w nad­cho­dzą­cych  wybo­rach jeśli nie zosta­ną zaszcze­pie­ni na COVID-19 będą codzien­nie testo­wa­ni,  zapo­wie­dział w tym tygo­dniu Erin O’Toole.

Kan­dy­da­ci,  będą musie­li opła­cić  wła­sne testy ..

Nale­ga­nie na szcze­pie­nia przez przy­wód­ców poli­tycz­nych poja­wia się, gdy lewi­co­wy kana­dyj­ski maga­zyn Mac­le­an’s opu­bli­ko­wał arty­kuł zawie­ra­ją­cy infor­ma­cje z son­da­ży, któ­re suge­ru­ją, że typo­wą oso­bą „nie­zde­cy­do­wa­ną co do szcze­pień” jest 42-let­nia kobie­ta z Onta­rio, któ­ra gło­su­je na liberałów .