W ponie­dzia­łek Toron­to Public Health bada­ło sytu­acje w 23 szko­łach w związ­ku z potwier­dzo­ny­mi przy­pad­ka­mi COVID-19. Są sto szko­ły pod­sta­wo­we, śred­nie, zarów­no publicz­ne, jak i kato­lic­kie, angiel­sko- i fran­cu­sko­ję­zycz­ne. TPH pod­kre­śla, że koro­na­wi­rus w szko­łach nie jest zasko­cze­niem. W pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych obo­wią­zu­ją masecz­ki, a ucznio­wie są dzie­le­ni na gru­py, któ­re mają się nie sty­kać ze sobą. Ponad­to TPH zale­ca codzien­ne wypeł­nia­nie kwe­stio­na­riu­sza doty­czą­ce­go sta­nu zdrowia.

Agen­cja zdro­wia ogła­sza ogni­sko cho­ro­by w mone­cie potwier­dze­nia dwóch przy­pad­ków zaka­że­nia wśród uczniów lub per­so­ne­lu szko­ły w cią­gu 14 dni.

W ponie­dzia­łek TPH zaj­mo­wa­ło się zaka­że­nia­mi w nastę­pu­ją­cych szko­łach: Bel­l­me­re Junior Public Scho­ol, Cen­tral Mon­tes­so­ri Scho­ol — Maple­hurst Cam­pus, Cre­stha­ven Public Scho­ol, Dun­das Junior Public Scho­ol, East York Col­le­gia­te Insti­tu­te, Éco­le élémen­ta­ire catho­li­que Saint-Michel, Elia Mid­dle Scho­ol, Fra­ser Mustard Ear­ly Lear­ning Aca­de­my, Hum­ber Val­ley Vil­la­ge Junior Mid­dle Scho­ol, Mil­ne Val­ley Mid­dle Scho­ol, Our Lady of Per­pe­tu­al Help Catho­lic Scho­ol, Pau­li­ne John­son Junior Public Scho­ol, River­da­le Col­le­gia­te Insti­tu­te, Ryer­son Com­mu­ni­ty Scho­ol, Sena­tor O’Con­nor Col­le­ge Scho­ol, Sir John A Mac­do­nald Col­le­gia­te Insti­tu­te, St. André Catho­lic Scho­ol, St. Bri­gid Catho­lic Scho­ol, The York Scho­ol, Topc­liff Public Scho­ol, West Hill Col­le­gia­te Insti­tu­te, Wil­liam Lyon Mac­ken­zie Col­le­gia­te Insti­tu­te, Wil­low­da­le Mid­dle School.