Panie Andrze­ju!

        Jestem z Panem od począt­ku (jesz­cze od cza­sów Gaze­ty, gdzie Pan pisał,) I mam do Pana ogrom­ny sza­cu­nek, za to co Pan robi. ”Tak trzymać”.

        W ostat­nim nume­rze Goń­ca, w roz­mo­wie z P. Janu­szem Niem­czy­kiem, wyznał Pan, że nie zaszcze­pił się Pan na Covid-19. Jako oso­ba publicz­na w naszym polo­nij­nym śro­do­wi­sku, takie sta­no­wi­sko jest ważne,np w sto­sun­ku do tych, któ­rzy “oko­pa­li się” z róż­nych wzglę­dów w swo­im podej­ściu do “nie­szcze­pie­nia się”.….Jesteśmy w podob­nym wieku,i zapew­ne zda­je Pan sobie spra­wę z ryzy­ka, po zaka­że­niu Covidem…

        3 tygo­dnie temu zmarł na Covid, mój kole­ga Edward, z któ­rym pra­co­wa­łem ok.10 lat, był ode mnie młod­szy o 1 rok, zdro­wy, nie­pa­lą­cy, mają­cy wspa­nia­łe pla­ny powro­tu do kra­ju na emeryturę…

        Był nie­zasz­cze­pio­ny. Leka­rze i nasz OHIP wal­czy­li o jego życie 9 dni i prze­gra­li. Jak nie­trud­no się domy­ślić, koszt tej wal­ki ponie­śli­śmy my podat­ni­cy. Z Edwar­dem prze­ga­da­li­śmy dużo wie­czo­rów I nie był to “głu­pi gość”. Nie wiem, jakie miał motywy,aby się nie szczepić.Może się za bar­dzo słu­chał żony?… Leka­rze stwier­dzi­li, że gdy­by był szcze­pio­ny, to by żył!!

        Dla­te­go Panie Andrze­ju, jako oso­ba publicz­na, pro­sze, aby się Pan “nie chwa­lił” tym że z jakichś powo­dów, Pan nie chce się zaszczepić.

Pozdra­wiam.

Tade­usz Jurczyk

Od redak­cji: Od daw­na pod­kre­ślam, że każ­dy z nas na wła­sny rachu­nek indy­wi­du­al­nie waży argu­men­ty i podej­mu­je decy­zję o szcze­pie­niu lub nie, ja pod­ją­łem  i wyja­śni­łem dlaczego.

        Ani nie kry­ty­ku­ję ludzi, któ­rzy się szcze­pią, ani tych, któ­rzy z róż­nych powo­dów się nie szcze­pią  — każ­dy ryzy­ku­je na wła­sny rachu­nek, zaszcze­pie­nie lub nara­że­nie się na covid

W moim wła­snym prze­ko­na­niu bar­dzo waż­na jest odpor­ność i wcze­sne lecze­nie — dla­te­go pomi­mo pra­cy z ludź­mi przez wszyst­kie lock­dow­ny — roz­wo­żę gaze­ty i inka­su­ję pie­nią­dze ze sprze­da­ży w skle­pach — nie szcze­pi­łem się. Każ­dy powi­nien sobie wyro­bić wła­sny pogląd.

        To, cze­mu się prze­ciw­sta­wiam to segre­ga­cja sani­tar­na i repre­sjo­no­wa­nie nie­zasz­cze­pio­nych i to w sytu­acji kie­dy szcze­pion­ki nie zapew­nia­ją tzw odpor­no­ści stad­nej, a oso­by zaszcze­pio­ne nadal roz­no­szą wiru­sa podob­nie jak niezaszczepione.

        To, co jest prze­ra­ża­ją­ce, to wpro­wa­dza­nie nie­by­wa­łych środ­ków kon­tro­li społecznej. 

        Nawia­sem mówiąc p. Niem­czyk cięż­ko prze­cho­ro­wał Covid, a mimo że był ozdro­wień­cem, zaszcze­pił się.

        Media nagła­śnia­ją ofia­ry covi­da, pod­czas gdy ofia­ry maso­we­go szcze­pie­nia są trak­to­wa­ne po cichu.

        Jest wie­le innych spraw tego doty­czą­cych, o któ­rych wciąż pisze­my w Gońcu.

        Tak więc nie daj­my sobie ode­brać kry­tycz­ne­go myśle­nia i wol­no­ści wła­snych wybo­rów medycznych,

        Ja nie nama­wiam do nie­szcze­pie­nia się, pod­czas gdy z dru­giej stro­ny, ma Pan total­ną kam­pa­nię pro­pa­gan­do­wą w celu nakło­nie­nia ludzi do szcze­pień, nawet tych, któ­rzy nie są do tego prze­ko­na­ni — pod groź­bą utra­ty pra­cy i innych konsekwencji.

Pozdra­wiam serdecznie

Andrzej Kumor

•••

        Dzień dobry, Wła­śnie pod­pi­sa­łem pety­cję “Bruk­se­la nie może decy­do­wać o tym, kto rzą­dzi w Pol­sce!” i chciał­bym dowie­dzieć się, czy mógł­byś pomóc doda­jąc rów­nież swój pod­pis. Naszym celem jest osią­gnię­cie 50000 pod­pi­sów i dla­te­go potrze­bu­je­my szer­sze­go wspar­cia. Możesz poznać wię­cej szcze­gó­łów i pod­pi­sać pety­cję tutaj: https://citizengo.org/pl/node/204823

Dzię­ku­ję!

•••

        Gen. Roz­wa­dow­ski stwo­rzył pod­sta­wy prak­tycz­ne i teo­re­tycz­ne przy­szłej pol­skiej dok­try­ny pro­wa­dze­nia woj­ny manew­ro­wej opar­tej na lot­ni­czo-pan­cer­nych jed­nost­kach szyb­kie­go reagowania.

        Nie ma woli władz dla budo­wy Łuku Trium­fal­ne­go na Wiśle dla uczcze­nia zwy­cię­skiej Bitwy War­szaw­skiej, brak chę­ci budo­wy pomni­ka i muzeum pamię­ci gene­ra­ła Roz­wa­dow­skie­go. 7 lip­ca 2021 r., pod­czas uro­czy­sto­ści na pl. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go w War­sza­wie, Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda prze­ka­zał na ręce Mar­szał­ka Sej­mu RP pro­jekt Usta­wy o przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji inwe­sty­cji w zakre­sie odbu­do­wy Pała­cu Saskie­go (pała­cu kró­lów Pol­ski z nie­miec­ko-saskiej dyna­stii dyna­stii Wet­ty­nów), Pała­cu Brüh­la (pierw­sze­go mini­stra kró­la Augu­sta III) oraz kamie­nic przy uli­cy Kró­lew­skiej w War­sza­wie. Jak te fak­ty skomentować ?

Michał Jabłoń­ski

Od Redak­cji: Rzą­dzi Sanacja +