Życze­nia bożo­na­ro­dze­nio­we od o. Janu­sza Bła­że­ja­ka OMI pro­bosz­cza para­fii św. Kazi­mie­rza w Toron­to, z kościo­ła przy uli­cy Ron­ce­sval­les w tra­dy­cyj­nej pol­skiej dziel­ni­cy mia­sta. O. Janusz Bła­że­jak jest rów­nież prze­wod­ni­czą­cym Kon­fe­ren­cji Pol­skich Księ­ży na Wschod­nią Kanadę.