Mazo­wiec­ka rze­ka Liwiec. 19-kilo­me­tro­wy odci­nek od wsi Wyszków do Węgro­wa, ide­al­ny na rodzin­ną, sobot­nią wyciecz­kę. Liwiec pły­nie spo­koj­nie, wije się sze­ro­ki­mi ser­pen­ty­na­mi. Zwłasz­cza w pierw­szej poło­wie tra­sy dużo miejsc na odpo­czy­nek. Są zapra­sza­ją­ce piasz­czy­ste łachy, ide­al­ne, żeby zro­bić sobie prze­rwę, a z dru­giej stro­ny stro­me “kli­fy”, na któ­rych bez tru­du moż­na dostrzec nory jaskó­łek brze­gó­wek. Woda czy­ściut­ka, przej­rzy­sta, nie­mal przez cały czas widać dno. Gdy­by­śmy byli tu latem, na pew­no nie raz byśmy się kąpa­li. Po dro­dze mija­my też dwie “kon­kret­ne” atrak­cje – Sowią Górę z zago­spo­da­ro­wa­nym punk­tem wido­ko­wym i gotyc­ki zamek z XV wie­ku w Liwie. Jest co oglą­dać i co zwiedzać!

Kata­rzy­na Nowosielska-Augustyniak