W kil­ku ame­ry­kań­skich mia­stach przed izra­el­ski­mi pla­ców­ka­mi dyplo­ma­tycz­ny­mi trwa­ją polo­nij­ne demon­stra­cje prze­ciw­ko usta­wie 477. Usta­wa, przy­ję­ta rok temu przez ame­ry­kań­ski kon­gres i pod­pi­sa­na przez pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa pro­wa­dzi do wypła­ce­nia przez Pol­skę nie­na­leż­nych odszko­do­wań za tzw. mie­nie bez­spad­ko­we orga­ni­za­cjom żydowskim.

Wcze­śniej do kontr­de­mon­stra­cji prze­ciw­ko “pol­skim faszy­stom” wzy­wa­ła Anti­fa i rady­kal­na żydow­ska orga­ni­za­cja Outli­ve Them NYC

– Rząd PiS nic w tej spra­wie nie robi, więc zwy­kli Pola­cy musie­li się tym zająć – mówił orga­ni­za­tor nowo­jor­skiej demon­stra­cji, Witold Rosow­ski. – Cie­szę się, że jest tak bia­ło-czer­wo­no, mam nadzie­ję, że odpo­wied­nie wła­dze się zre­flek­tu­ją. To naj­więk­sza Pol­ska demon­stra­cja w USA od cza­su wstą­pie­nia do NATO. Widać, że to spra­wa dla Pola­ków ostat­nio naj­waż­niej­sza – dodał.

Reklama

W demon­stra­cji w Nowym Jor­ku bie­rze udział ok. 400 osób. Wzno­szo­ne są hasła prze­ciw­ko nie­na­leż­nym odszko­do­wa­niom. Pola­cy doma­ga­ją się tak­że, by wła­dze Izra­ela prze­pro­si­ły za serię ostat­nich obraź­li­wych stwier­dzeń skie­ro­wa­nych w Pol­skę, w tym słyn­ną wypo­wiedź mini­stra spraw zagra­nicz­nych Izra­ela, któ­ry stwier­dził, że Pola­cy „wypi­ja­ją anty­se­mi­tyzm z mle­kiem matki”.

Pol­skie wła­dze nie reagu­ją na akcję orga­ni­za­cji żydow­skich dążą­cych do wydu­sze­nia pie­nię­dzy z kie­sze­ni pol­skie­go podat­ni­ka, choć nie­ustan­nie są naci­ska­ne w tej spra­wie przez wła­dze ame­ry­kań­skie i izra­el­skie. Dzie­je się tak, mimo że Żydzi nie mają żad­ne­go sen­sow­ne­go tytu­łu do odszko­do­wań, a w dodat­ku już raz wzię­li je od Niem­ców, co opi­su­je­my w naj­now­szym nume­rze „Naj­wyż­sze­go CZAS!”-u.

Do momen­tu opu­bli­ko­wa­nia tego tek­stu pol­ski­mi demon­stra­cja­mi w USA nie zain­te­re­so­wa­ła się… Pol­ska Agen­cja Prasowa.

za Naj­wyż­szy Czas