Trump czy Biden — po debacie

Sytu­acja w Sta­nach Zjed­no­czo­nych jest spo­la­ry­zo­wa­na jak nigdy w histo­rii, czy ostat­nia deba­ta pre­zy­denc­ka przed wybo­ra­mi coś mogła zmie­nić, kto jest lep­szy dla Pol­ski, a kto dla Kana­dy, czy­je zwy­cię­stwo obsta­wia­my — roz­ma­wia­ją Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor