Bur­mistrz Toron­to John Tory poin­for­mo­wał, że w czwar­tek w Adam­son Bar­be­cue w Eto­bi­co­ke zosta­ły zmie­nio­ne  zam­ki  po tym, jak restau­ra­cja, przez dwa dni z rzę­du, prze­ciw­sta­wi­ła się zarzą­dze­niom pro­win­cji, któ­re zaka­zu­ją spo­ży­wa­nia posił­ków w pomieszczeniach.

„Roz­ma­wia­łem dziś rano z sze­fem poli­cji… i mają plan. Poin­for­mo­wał mnie, że zam­ki w budyn­ku zosta­ły zmie­nio­ne… i poli­cja będzie pil­no­wać… Dzi­siaj lokal będzie zamknię­ty, może­cie być tego pew­ni”- zapo­wie­dział Tory w Bre­ak­fast Television.

 

Wła­ści­ciel restau­ra­cji Adam Skel­ly poja­wił się na miej­scu i roz­ma­wiał z poli­cją, ale nie jest jasne, o czym rozmawiali.

W śro­dę Toron­to Poli­ce Supt. Dome­nic Sino­po­li powie­dział, że jeśli Skel­ly zde­cy­du­je się ponow­nie otwo­rzyć, zosta­ną pod­ję­te działania.

„Jeste­śmy w sta­nie go powstrzy­mać ”- powie­dział Sinopoli.

Skel­ly w cią­gu ostat­nich dwóch dni otrzy­mał w sumie dzie­więć zarzutów .

Nikt z klien­tów restau­ra­cji nie został oskarżony.

Restau­ra­cja zosta­ła zamknię­ta w śro­dę po połu­dniu bo dru­gi dzień z rzę­du skoń­czy­ło się jedzenie…

 

Wła­ści­ciel restau­ra­cji zapo­wie­dział że w czwar­tek zamie­rza ponow­nie otwo­rzyć lokal