War­sza­wa 6 XII 2020 r.
Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Leka­rzy Polskich
Zarząd Głów­ny
Ale­ja NMP 54, 42–200 Częstochowa

Adres do korespondencji:
ul. Szpi­tal­na 24, 41–500 Chorzów
prezeskslp@gmail.com,
kslp@kslpmazowsze.pl,

Pan
Mate­usz Morawiecki
Pre­zes Rady Mini­strów Al. Ujaz­dow­skie 1/3 00–583 Warszawa

LIST OTWARTY
w spra­wie pil­ne­go opu­bli­ko­wa­nia wyro­ku Try­bu­na­łu Konstytucyjnego.
Sza­now­ny Panie Premierze,

w imie­niu leka­rzy uzna­ją­cych nor­my Kodek­su Ety­ki Lekar­skiej za nad­rzęd­ne w prak­ty­ce leka­rza, pro­si­my o nie­zwłocz­ne opu­bli­ko­wa­nie w nie­zmie­nio­nej wer­sji orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 22 X 2020 r., stwier­dza­ją­ce­go nie­zgod­ność art. 4a ust. 1 pkt 2 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu rodzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i warun­kach dopusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.
Jed­no­cze­śnie zwró­ci­li­śmy się do Pana Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy z proś­bą o wyco­fa­nie pro­po­zy­cji dopusz­cze­nia prze­ry­wa­nia cią­ży w przy­pad­ku wad letal­nych pło­du. Nie rozu­mie­my jakie argu­men­ty mogły skło­nić Pana Pre­zy­den­ta do zło­że­nia pro­jek­tu Usta­wy, umoż­li­wia­ją­cej legal­ne ode­bra­nie życia dziec­ku, u któ­re­go w życiu pło­do­wym roz­po­zna­no „nie­ule­czal­ną cho­ro­bę lub wadę pro­wa­dzą­cą do śmier­ci”. Pro­po­zy­cja Pana Pre­zy­den­ta godzi w isto­tę orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Okre­śle­nie „wada letal­na” jest nie­pre­cy­zyj­ne i kry­ty­ko­wa­ne, ponie­waż styg­ma­ty­zu­je dziec­ko i nie odda­je sta­nu fak­tycz­ne­go. Dzie­ci rodzą­ce się z tymi wada­mi prze­ży­wa­ją cza­sem kil­ka i wię­cej lat. Zda­rza­ją się też błę­dy dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej. Coraz czę­ściej potra­fi­my leczyć cho­re dzie­ci przed uro­dze­niem i po poro­dzie. Pro­jekt Pana Pre­zy­den­ta, podob­nie jak dotych­cza­so­wa Usta­wa dopusz­cza­ją­ca abor­cje euge­nicz­ne, daje prze­kaz, że oso­by naj­bar­dziej bez­bron­ne i naj­bar­dziej cho­re moż­na zabić przed ich natu­ral­ną śmier­cią. Godzi rów­nież w etos leka­rza, któ­ry ma słu­żyć życiu każ­de­go pacjen­ta, a tak­że w mora­le śro­do­wi­ska medycz­ne­go, nad­szarp­nię­te przez dotych­czas obo­wią­zu­ją­cą Usta­wę. Może też dopro­wa­dzić w krót­kim cza­sie, do lega­li­za­cji prze­pro­wa­dza­nej ręka­mi leka­rzy euta­na­zji, w tym euta­na­zji dzie­ci, jak to się sta­ło już w nie­któ­rych kra­jach. Jasne sta­no­wi­sko pra­wa jest nie­odzow­ne (…) To, co «legal­ne», zosta­je nie­ste­ty bar­dzo łatwo przy­ję­te jako «moral­nie dozwo­lo­ne»”. (Jan Paweł II, 9 VI 1991r. Warszawa)

Obo­wiąz­kiem leka­rza jest zawsze rato­wać ludz­kie życie a nie zabi­jać. Jeśli śmierć cho­re­go dziec­ka jest nie­uchron­na nale­ży stwo­rzyć god­ne warun­ki odej­ścia — w hospi­cjum lub w domu. Ubo­le­wa­my, że Zarzą­dy dwóch Pol­skich Towa­rzystw Nauko­wych (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Gine­ko­lo­gów i Położ­ni­ków oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Pedia­trycz­ne­go) oraz Pre­zy­dium Naczel­nej Rady Lekar­skiej opu­bli­ko­wa­ły swo­je sta­no­wi­ska sprze­ci­wu wobec wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, opo­wia­da­jąc się tym samym za utrzy­ma­niem dopusz­czal­no­ści abor­cji euge­nicz­nej. Wie­lu leka­rzy, w tym pro­fe­so­rów, z całej Pol­ski pod­pi­sa­ło się pod lista­mi pro­te­sta­cyj­ny­mi wobec tych sta­no­wisk jako nie­re­pre­zen­tu­ją­cych śro­do­wi­ska lekar­skie­go i naru­sza­ją­cych zasa­dy ety­ki lekar­skiej: pod otwar­tym listem pedia­trów z dnia 7 XI 2020 r. wobec pro­abor­cyj­ne­go sta­no­wi­ska Zarzą­du Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Pedia­trycz­ne­go i pod pro­te­stem leka­rzy z dnia 18 XI 2020 r. wobec sta­no­wi­ska Pre­zy­dium Naczel­nej Rady Lekar­skiej, opu­bli­ko­wa­nych w: https://wpolityce.pl/polityka/527598-lekarze-oburzeni-stanowiskiem-nrl-ws-aborcji
Sek­cja Gine­ko­lo­gów Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia leka­rzy Pol­skich wysto­so­wa­ła 4 XI 2020 r. osob­ny list do Pana Pre­zy­den­ta o wyco­fa­nie pro­jek­tu utrzy­ma­nia prze­słan­ki euge­nicz­nej w przy­pad­ku nie­któ­rych wad płodu.
Sza­now­ny Panie Pre­mie­rze, jako leka­rze doma­ga­my się, by pol­skie pra­wo sku­tecz­nie i kon­se­kwent­nie chro­ni­ło życie każ­de­go czło­wie­ka, od jego począt­ku do natu­ral­nej śmier­ci, bez wzglę­du na stan jego zdro­wia i uży­tecz­ność dla spo­łe­czeń­stwa. Życie każ­de­go czło­wie­ka sta­no­wi war­tość bez­cen­ną. Dys­kry­mi­na­cja ze wzglę­du na cho­ro­bę, nawet śmier­tel­ną, jest nie­do­pusz­czal­na. Skra­ca­nie życia naj­cię­żej cho­rym dzie­ciom przez abor­cję euge­nicz­ną nie roz­wią­że pro­ble­mu, a nawet pogłę­bi dra­mat tych dzie­ci, ich matek, ojców i naj­bliż­szej rodzi­ny. Z badań wyni­ka, że prze­pro­wa­dze­nie abor­cji pod­wyż­sza ryzy­ko śmier­ci mat­ki pod­czas kolej­nej cią­ży a nega­tyw­ne skut­ki psy­cho­lo­gicz­ne odczu­wa więk­szość kobiet, któ­re się jej pod­da­ły. Abor­cja pozo­sta­wia kobie­ty same, z trau­mą zespo­łu poabor­cyj­ne­go a rodzi­ny i spo­łe­czeń­stwo nara­ża na roz­pad wza­jem­nych rela­cji. Pozo­sta­je też dra­mat naro­du, któ­ry zabi­ja wła­sne dzieci.
Ocze­ku­je­my wspar­cia ze stro­ny Pań­stwa dla tych cięż­ko cho­rych dzie­ci oraz dla ich matek i rodzin. Moż­li­wość zabi­ja­nia dzie­ci, z udzia­łem leka­rzy, jest nie­ludz­kim zaprze­cze­niem tego wspar­cia. Jedy­nym dobrym roz­wią­za­niem jest roz­wój hospi­cjów per­ina­tal­nych i medy­cy­ny palia­tyw­nej: wspie­ra­nie tych, któ­rzy odcho­dzą i tych, któ­rzy zosta­ją osieroceni.
W tym roku obcho­dzi­my stu­le­cie uro­dzin Jana Paw­ła II, któ­ry w ency­kli­ce Evan­ge­lium vitae napi­sał: pier­wot­ne i nie­zby­wal­ne pra­wo do życia sta­je się przed­mio­tem dys­ku­sji lub zosta­je wręcz zane­go­wa­ne na mocy gło­so­wa­nia par­la­men­tu lub z woli czę­ści spo­łe­czeń­stwa, choć­by nawet liczeb­nie prze­wa­ża­ją­cej. Jest to zgub­ny rezul­tat nie­ogra­ni­czo­ne­go pano­wa­nia rela­ty­wi­zmu: „pra­wo” prze­sta­je być pra­wem, ponie­waż nie jest już opar­te na moc­nym fun­da­men­cie nie­na­ru­szal­nej god­no­ści oso­by, ale zosta­je pod­po­rząd­ko­wa­ne woli sil­niej­sze­go. W ten spo­sób demo­kra­cja, sprze­nie­wie­rza­jąc się wła­snym zasa­dom, prze­ra­dza się w isto­cie w sys­tem tota­li­tar­ny. (25 III 1995 r.)
Uwa­ża­my, że wyrok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go sta­je w obro­nie tych, któ­rzy swo­jej god­no­ści sami bro­nić nie mogą.
„Zmięk­cza­nie” pier­wot­nej wer­sji wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 22 X 2020 r. stwa­rza nie­bez­piecz­ny pre­ce­dens, że orze­cze­nia TK mogą być nie­uzna­wa­ne a przy­naj­mniej mody­fi­ko­wa­ne pod

dyk­ta­tem opre­syj­nych pro­te­stów, nawet łamią­cych pra­wo, bo w cza­sie trwa­ją­cej epi­de­mii nio­są­cych zagro­że­nie życia.
Pro­si­my o pil­ne opu­bli­ko­wa­nie wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 22 X 2020 r., w celu przy­wró­ce­nia ochro­ny życia dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych w Pol­sce, ochro­ny sumie­nia leka­rzy, pro­mo­wa­nia war­to­ści rodzin­nych i spo­łecz­nych. Każ­dy dzień zwło­ki skut­ku­je uśmier­ca­niem naj­bar­dziej bez­bron­nych i naj­słab­szych z nas.
Z wyra­za­mi szacunku.

Zarząd Głów­ny KSLP:

Dr n. med. Elż­bie­ta Kor­tycz­ko, Pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta pedia­trii, spe­cja­li­sta neonatologii
Prof. Bog­dan Cha­zan, Vice Pre­zes, KSLP Pre­zes OM KSLP, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położnictwa
Prof. Ali­na Midro, Vice Pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta gene­ty­ki klinicznej
oraz Leka­rze Oddzia­łu Mazo­wiec­kie­go KSLP:
Dr Bar­ba­ra Anto­niak, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położnictwa
Dr Gra­ży­na Rybak, Dele­gat OM KSLP, spe­cja­li­sta pediatrii
Dr Kata­rzy­na Rat­kow­ska, spe­cja­li­sta psychiatrii
Dr hab. n. med. Tomasz Dan­gel, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, reani­ma­cji i medy­cy­ny paliatywnej
Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę leka­rzy, któ­rzy dotych­czas pod­pi­sa­li się pod wspo­mnia­ny­mi pro­te­sta­mi wobec sta­no­wisk zarzą­dów towa­rzystw nauko­wych i Naczel­nej Rady Lekar­skiej, popie­ra­jąc zasad­ność orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. (Lista leka­rzy jest nie­peł­na, cią­gle nad­cho­dzą nowe podpisy)
1. prof. dr hab. n. med. Piotr Czau­der­na, Kli­ni­ka Chi­rur­gii i Uro­lo­gii Dzie­ci i Mło­dzie­ży GUM, Gdańsk
2. prof. dr hab. n. med. Ire­na Jan­kow­ska, spe­cja­li­sta gastro­en­te­ro­lo­gii dzie­cię­cej, hepa­to­log, Warszawa
3. prof. dr hab. n. med. Anna Libe­rek, spe­cja­li­sta pedia­trii i gastro­en­te­ro­lo­gii, GUM, Gdańsk
4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Libe­rek, Kli­ni­ka Nefro­lo­gii, Trans­plan­to­lo­gii i Cho­rób Wewnętrz­nych GUM, Gdańsk
5. prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzi­kow­ski, spe­cja­li­sta pedia­trii i gastro­en­te­ro­lo­gii, Warszawa
6. prof. dr hab. n. med. Bog­dan Cha­zan, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Warszawa
7. prof. dr hab. n. med. Ali­na Midro, spe­cja­li­sta gene­ty­ki kli­nicz­nej, Białystok
8. prof. dr hab. n. med. Paweł Gór­ski, Kli­ni­ka Pneu­mo­no­lo­gii i Aler­go­lo­gii, Łódź
9. prof. dr hab. n. med. Jerzy Jur­kie­wicz, spe­cja­li­sta neu­ro­chi­rur­gii, Warszawa
10. prof. dr hab. n.med. Andrzej Dąbrow­ski, spe­cja­li­sta chi­rur­gii, Lublin
11. dr hab. n. med. Tomasz Dan­gel, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, reani­ma­cji i medy­cy­ny palia­tyw­nej, Warszawa
12. dr n. med. Anna Bro­dzi­kow­ska-Pytel, spe­cja­li­sta pedia­trii, aler­go­log i kar­dio­log dzie­cię­cy, Warszawa
13. dr n. med. Gra­ży­na Borej­ko, kar­dio­log, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, Wrocław
14. dr n. med. Anna Lew­czuk-Myślic­ka, spe­cja­li­sta endo­kry­no­lo­gii, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, Gdańsk
15. dr n. med. Marze­na Peł­czyń­ska, lekarz spe­cja­li­sta reha­bi­li­ta­cji medycz­nej, Jele­nia Góra
16. dr n.med. Janusz Dubej­ko, kar­dio­log, Lublin
17. dr n.med. Anna Kor­nas-Dubej­ko, spe­cja­li­sta pedia­trii, Lublin
18. dr n.med. Sta­ni­sław Sel­wa, spe­cja­li­sta neu­ro­lo­gii, Lubli,
19. dr n.med. Jadwi­ga Fol­tan­ska-Jur­ko, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii Lublin
4
20. dr n. med. Ceza­ry Jur­ko, spe­cja­li­sta kar­dio­chi­rur­gii, Lublin
21. dr n.med. Andrzej Szcze­pa­now­ski, spe­cja­li­sta chi­rur­gii Lublin
22. dr n. med. Anna Dawi­do­wicz-Szcze­pa­now­ska, spe­cja­li­sta pedia­trii, Lublin
23. dr n.med. Elż­bie­ta Guslin­ska-Orze­da­la, spe­cja­li­sta neu­ro­lo­gii, Lublin
24. dr n.med. Janusz Jaku­bow­ski, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, Lublin
25. dr n.med. Tade­usz Mły­nar­czyk, spe­cja­li­sta psy­chia­trii Lublin
26. dr n. med. Mar­le­na Bła­zik, spe­cja­li­sta pedia­trii, endo­kry­no­lo­gii i dia­be­to­lo­gii dzie­ci, Warszawa
27. dr n. med. Elż­bie­ta Krzy­miń­ska- Sta­siuk, kar­dio­log, Gdańsk
28. dr n. med. Iwo­na Kru­szew­ska, kar­dio­log dzie­cię­cy, Warszawa
29. dr n. med. Bar­ba­ra Kol­la­taj, spe­cja­li­sta pedia­trii, nefro­log, epi­de­mio­log, Lublin
30. dr n. med. Ewa Anna Kos­sa­kow­ska, spe­cja­li­sta onko­lo­gii, Warszawa
31. dr n. med. Hen­ryk Midro, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Białystok
32. dr n. med. Ewa Wasi­lew­ska, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i hema­to­lo­gii, Białystok
33. dr hab. Andrzej Lewan­do­wicz, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i geria­trii, Warszawa
34. dr n.med. Ali­cja Mosz­czyń­ska ‑Kowal­ska, spe­cja­li­sta oku­li­sta, Warszawa
35. dr n. med. Mał­go­rza­ta Kępiń­ska, spe­cja­li­sta pedia­trii i neo­na­to­lo­gii, Wołomin
36. dr n. med. Elż­bie­ta Kor­tycz­ko, spe­cja­li­sta pedia­trii, spe­cja­li­sta neo­na­to­lo­gii, Katowice
37. dr n.med. Ani­ta Sto­la, spe­cja­li­sta pedia­trii i neo­na­to­lo­gii, Arizona
38. dr n.med. Ire­na Boł­trusz­ko, spe­cja­li­sta pedia­trii, Warszawa
39. dr n. med. Iwo­na Lesz­czyń­ska, spe­cja­li­sta oto­la­ryn­go­lo­gii, Warszawa
40. dr n.med. Doro­ta Rudz­ka, pedia­tra, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Wrocław
41. dr n.med. Wal­de­mar Gołę­biow­ski, spe­cja­li­sta pedia­trii, onko­lo­gii i hema­to­lo­gii, medy­cy­ny palia­tyw­nej, Wrocław
42. dr n.med. Tomasz Dyr­da, spe­cja­li­sta pedia­trii, Cieszyn,
43. dr n.med. Igna­cy Jarzy­ło, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, nefro­log, Ząbki
44. dr n.med. Ewa Lech-Szy­mer­ska spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, Warszawa
45. dr n. med. Sta­ni­sław Nitek, spe­cja­li­sta laryn­go­log, Ząbki
46. dr Kata­rzy­na Nitek, spe­cja­li­sta pul­mo­no­log, Ząbki
47. dr Wal­de­mar Ski­bi­szew­ski, spe­cja­li­sta pedia­trii, ordy­na­tor Oddzia­łu Pedia­trii, Szpi­tal Powia­to­wy, Głogów
48. dr Gra­ży­na Rybak, spe­cja­li­sta pedia­trii, Warszawa
49. dr Marzen­na Koszań­ska, spe­cja­li­sta pedia­trii, Warszawa
50. dr Anna Grę­ziak, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­log, Warszawa
51. dr Bar­ba­ra Roga­la, spe­cja­li­sta pedia­trii i nefro­lo­gii, Wrocław
52. dr Gra­ży­na Zofia Rojek, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i reu­ma­to­lo­gii, Zielonka
53. dr Maria Jaku­biak, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Warszawa
54. dr Maria Koze­ra, spe­cja­li­sta chi­rur­gii dzie­cię­cej i onko­lo­gii, Warszawa
55. dr Alek­san­dra Dziar­czy­kow­ska-Kopeć, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Warszawa
56. dr Mał­go­rza­ta Bocheń­ska, inter­ni­sta, Warszawa
57. dr Anna Żochow­ska, spe­cja­li­sta pedia­trii i neo­na­to­lo­gii, Garwolin
58. dr Dariusz Rygier, pedia­tra spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Garwolin
59. dr Ewa Pie­sie­wicz-Grzon­kow­ska, pedia­tra, spe­cja­li­sta psy­chia­trii dzie­cię­cej, Józefów
60. dr Ewa Górec­ka, spe­cja­li­sta oku­li­sta, Ząbki
61. dr Wie­sła­wa Kwo­lak, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, Warszawa
62. dr Anna Szo­pa-Tyszec­ka. spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i cho­rób płuc, Warszawa
63. dr Alek­san­dra Bary­ła, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, NFPMC, Warszawa
64. dr Ewa Śli­zień-Kuczap­ska, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Warszawa
65. dr Anna Rutow­ska, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i cho­rób płuc, Warszawa
66. dr Gra­ży­na Kozak, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, Radzymin
67. dr Bogu­mi­ła Sawic­ka, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Radzymin
68. dr Han­na Pola­now­ska, spe­cja­li­sta der­ma­to­log, Warszawa
5
69. dr Agniesz­ka Leleń, spe­cja­li­sta pedia­trii, Ząbki
70. dr Andrzej Nie­mir­ski, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Warka
71. dr Ane­ta Boru­ta, laryn­go­log, Siedlce
72. dr Mag­da­le­na Konec­ka, spe­cja­li­sta pedia­trii, Wrocław
73. dr Rena­ta Mozrzy­mas, spe­cja­li­sta pedia­trii meta­bo­licz­nej, gastro­log, Wrocław
74. dr Han­na Koniecz­na, spe­cja­li­sta pedia­trii, Wrocław
75. dr Iwo­na Krzy­żow­ska-Dąbrow­ska, spe­cja­li­sta pedia­trii, Warszawa
76. dr Bar­ba­ra Lesz­czyń­ska, spe­cja­li­sta pedia­trii, Warszawa
77. dr Iwo­na Dani­luk, spe­cja­li­sta onko­lo­gii dzie­cię­cej, Mysłowice
78. dr Leszek Kopeć, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Radom
79. dr Albert Kopeć, lekarz, Radom
80. dr Mar­ta Kola­ta, psy­chia­tra, Warszawa
81. dr Jadwi­ga Kaza­na, lekarz sto­ma­to­log, spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej, Radom
82. dr Lucy­na Wiśniew­ska, spe­cja­li­sta neu­ro­lo­gii, spe­cja­li­sta orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia w ochro­nie zdro­wia, Radom
83. dr Danu­ta Kra­jew­ska, spe­cja­li­sta chi­rur­gii, Radom
84. dr Bar­ba­ra Borzęc­ka, spe­cja­li­sta pedia­trii Radom
85. dr Tere­sa Stę­pień, spe­cja­li­sta pedia­trii, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Radom
86. dr Jadwi­ga Szczer­bic­ka, inter­ni­sta, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Radom
87. dr Maria Cygan, spe­cja­li­sta medy­cy­ny palia­tyw­nej, inter­ni­sta, Hospi­cjum Kró­lo­wej Apo­sto­łów, Radom
88. dr Marek Basiej­ko, lekarz medy­cy­ny ogól­nej, psy­cho­te­ra­peu­ta, Radom
89. dr Anna Wolsz­czak, lekarz sto­ma­to­log, Radom
90. dr Tere­sa Pięt­ka-Orga­nist­ko pedia­tra, spe­cja­li­sta cho­rób płuc, Warszawa
91. dr Karo­li­na Biel-Łojek, spe­cja­li­sta pedia­trii, Wrocław
92. dr Mar­cin Krzyw­dziń­ski, pedia­tra, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Nowogrodziec
93. dr Mał­go­rza­ta Kościel­niak, spe­cja­li­sta pedia­trii i medy­cy­ny rodzin­nej, Wrocław
94. dr Kata­rzy­na Rat­kow­ska, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Warszawa
95. dr Edy­ta Jare­ma, spe­cja­li­sta pedia­trii, neo­na­to­log, Lubań Śląsk,
96. dr Bar­ba­ra Kop­czyń­ska, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, spe­cja­li­sta medy­cy­ny palia­tyw­nej, Chorzów
97. dr Kasia Andre ‑Łapin­ska, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Warszawa
98. dr Maria Szcza­wiń­ska, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Kraków
99. dr Alek­san­dra Golik, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Warszawa
100. dr Kata­rzy­na Kmieć, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Lublin
101. dr Ewa Obe­r­tyń­ska-Roma­now­ska, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Warszawa
102. dr Maria Kaczor, spe­cja­li­sta pedia­trii i medy­cy­ny rodzin­nej, Lublin
103. dr Boże­na Woj­tas – pedia­tra, spe­cja­li­sta neo­na­to­log, Limanowa
104. dr Doro­ta Lachor – pedia­tra, spe­cja­li­sta neo­na­to­lo­gii, Limanowa
105. dr Iwo­na Żurek, spe­cja­li­sta pedia­trii, Limanowa
106. dr Urszu­la Szew­czyk, spe­cja­li­sta pedia­trii, spe­cja­li­sta dia­be­to­lo­gii, Limanowa
107. dr Maria Cho­dy­ra – spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, Bolesławiec
108. dr Kry­sty­na Cygan, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Warszawa
109. dr Bar­ba­ra Anto­niak, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Warszawa
110. dr Ali­cja Bed­narz, spe­cja­li­sta Pedia­trii, Lublin,
111. dr Iwo­na Mich­ni­kow­ska, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Tar­now­skie Góry,
112. dr Beata Koło­dziej­czyk, spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, Warszawa,
113. dr Iza­be­la Smę­tek, spe­cja­li­sta cho­rób oczu, Warszawa,
114. dr Bar­ba­ra Kwie­ciń­ska — Cza­plic­ka. Spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Kraków
115. Mar­ta Śli­wiń­ska, stu­dent­ka wydzia­łu lekar­skie­go WUM, Warszawa