Pre­zy­dent Egip­tu Abd el-Fatah es-Sisi ogło­sił w ponie­dzia­łek suk­ces w odblo­ko­wa­niu po sze­ściu dniach Kana­łu Sueskie­go. Sisi pod­kre­ślił, że doko­na­no tego ręko­ma Egipcjan.

“Dziś Egip­cja­nom uda­ło się zakoń­czyć kry­zys w Kana­le Sueskim, pomi­mo ogrom­nej zło­żo­no­ści tech­nicz­nej zwią­za­nej z tym pro­ce­sem. Przy­wra­ca­jąc spra­wy do ich nor­mal­ne­go toku, ręko­ma Egip­cjan, cały świat będzie miał pew­ność co do dro­gi swo­ich dóbr i potrzeb, któ­re prze­pły­wa przez tę arte­rię nawi­ga­cyj­ną” — zade­kla­ro­wał pre­zy­dent we wpi­sie na Twit­te­rze i innych mediach społecznościowych.

Sisi podzię­ko­wał przy tym “lojal­nym Egip­cja­nom”, któ­rzy przy­czy­ni­li się do zakoń­cze­nia blo­ka­dy kana­łu, wyko­pa­ne­go przez ich przodków.

W ponie­dzia­łek pre­zes Zarzą­du Kana­łu Sueskie­go (SCA) gene­rał Osa­ma Rabei potwier­dził, że sta­tek Ever Given, któ­ry w minio­ny wto­rek zablo­ko­wał prze­pływ przez kanał, został czę­ścio­wo ścią­gnię­ty z mie­li­zny po uda­nej reak­cji na manew­ry “cią­gnij i pchaj”. Prze­ka­zał, że pra­cu­ją­ce eki­py już pra­wie odpo­wied­nio usta­wi­ły sta­tek, jego rufa prze­su­nę­ła się o 102 metry od brze­gu Kanału.

Reklama

Kie­dy w ponie­dzia­łek o godz. 11.30 cza­su lokal­ne­go nadej­dzie przy­pływ, ratow­ni­cy wzno­wią pró­by wycią­gnię­cia stat­ku na śro­dek dro­gi wod­nej i skie­ro­wa­nia go w stro­nę Wiel­kie­go Jezio­ra Gorz­kie­go, sze­ro­kie­go odcin­ka w poło­wie mię­dzy pół­noc­nym a połu­dnio­wym koń­cem Kana­łu, gdzie zosta­nie on pod­da­ny bada­niom tech­nicz­nym — wyja­śnił pre­zes SCA.

Jak póź­niej dodał, roz­ła­do­wa­nie zato­ru spo­wo­do­wa­ne­go przez kry­zys i przy­wró­ce­nie nor­mal­ne­go ruchu przez Kanał, może zająć ok. 3,5 dnia. (PAP)

io/