Kanc­lerz Nie­miec Ange­la Mer­kel uda się 20 sierp­nia do Moskwy — ogło­sił w pią­tek w Ber­li­nie rzecz­nik rzą­du Stef­fen Seibert. Kreml potwier­dził, że Mer­kel spo­tka się z pre­zy­den­tem Wła­di­mi­rem Putinem.

Szcze­gó­ły pro­gra­mu zosta­ną poda­ne do wia­do­mo­ści na począt­ku tygo­dnia — zapo­wie­dział Seibert.

Cze­go będą doty­czy­ły roz­mo­wy na Kremlu?

Według Krem­la roz­mo­wy będą doty­czy­ły przede wszyst­kim sto­sun­ków mię­dzy dwo­ma kra­ja­mi i bie­żą­cych kwe­stii międzynarodowych.

Po wizy­cie w sto­li­cy Rosji, na 22 sierp­nia zapla­no­wa­na jest podróż kanc­lerz Mer­kel na Ukrainę.

Według rzecz­ni­ka, rów­nież w tym przy­pad­ku szcze­gó­ły wizy­ty zosta­ną przed­sta­wio­ne w nad­cho­dzą­cym tygodniu.

Z Ber­li­na Bere­ni­ka Lemań­czyk (PAP)

liv/