Kolej­na wypo­wiedź pre­mie­ra fede­ral­ne­go Justi­na Tru­de­au demo­ni­zu­ją­ca oso­by nie­zasz­cze­pio­ne sta­wia pod zna­kiem zapy­ta­nia kana­dyj­ską demo­kra­cję, i fun­da­men­ty sys­te­mu poli­tycz­ne­go kra­ju. — twier­dzi w swo­im wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor. W per­fid­nym zabie­gu pola­ry­za­cji spo­łe­czeń­stwa i odrzu­ca­nia odpo­wie­dzial­no­ści za pro­ble­my nie­do­fi­nan­so­wa­nej pań­stwo­wej służ­by zdro­wia, pre­mier fede­ral­ny szczu­je jed­nych Kana­dyj­czy­ków na dru­gich, spro­wa­dza­jąc oso­by nie­zasz­cze­pio­ne do sta­tu­su “unter­men­scha” i wro­ga ludu, jed­no­cze­śnie prze­cząc zwy­kłym fak­tom, twier­dze­niem, że szpi­ta­le zapeł­nio­ne są oso­ba­mi niezaszczepionymi.
W pią­tek w Onta­rio w szpi­ta­lach prze­by­wa­ło (z covid-19) 441 osób nie­zasz­cze­pio­nych, 100 czę­ścio­wo zaszcze­pio­nych i 1327 w peł­ni zaszcze­pio­nych. Ci ostat­ni sta­no­wi­li rów­nież poło­wę przy­pad­ków leczo­nych na inten­syw­nej terapii.
Per­fi­dia kolej­nej wypo­wie­dzi pre­mie­ra fede­ral­ne­go pole­ga na odwró­ce­niu uwa­gi od fia­ska bar­dzo kosz­tow­nych spo­łecz­nie przed­się­wzięć anty­pan­de­micz­nych podej­mo­wa­nych na prze­strze­ni minio­nych 2 lat