Zoo w Toron­to roz­po­czy­na w sobo­tę  Sce­nic Dri­ve-Thru Expe­rien­ce , czy­li zwie­dza­nie z bez­piecz­ne­go miej­sca w samo­cho­dzie i tym razem nie cho­dzi o zagro­że­nie ze stro­ny dzi­kich zwie­rząt lecz wirusa.

Bile­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży o pią­tej rano w pią­tek i nale­ży je kupić z wyprzedzeniem.

Odwie­dza­ją­cy będą mogli zoba­czyć zoo z zupeł­nie nowej per­spek­ty­wy, jeż­dżąc wła­sny­mi pojaz­da­mi po dro­gach wcze­śniej wyłącz­nie dla per­so­ne­lu, przej­ściach dla pie­szych, a nawet przez jaski­nię lwa w “afry­kań­skiej sawannie”.

Tra­sa obej­mu­je 3,4 kilo­me­tra i jej poko­na­nie zaj­mu­je oko­ło 45 minut do godziny.

Bilet dla auta z dwo­ma lub mniej oso­ba­mi kosz­tu­je 32 dol. dla człon­ków klu­bu zoo i 44 dol. dla osób nie­bę­dą­cych człon­ka­mi. Pojazd z trze­ma lub wię­cej oso­ba­mi w środ­ku kosz­tu­je 47 dol. dla człon­ków i 59 dol. dla osób nie­bę­dą­cych członkami.