CBC News poda­ła we wto­rek, że pre­mier Justin Tru­de­au pla­nu­je zre­se­to­wać swój mniej­szo­ścio­wy libe­ral­ny gabi­net, pogrą­żo­ny obec­nie w kon­tro­wer­sjach etycz­nych, i odro­czyć posie­dze­nie par­la­men­tu  do października,

Tru­de­au musi uzy­skać zgo­dę  guber­na­to­ra gene­ral­ne­go Julie Payette.

Na paź­dzier­nik zapla­no­wa­no aktu­ali­za­cję budże­tu i oce­ny sytu­acji gospdoarczej.

W oświad­cze­niu przy­wód­ca kon­ser­wa­ty­stów Andrew Sche­er oskar­żył Tru­de­au o unik

„Justin Tru­de­au chce zmu­sić Kana­dyj­czy­ków do zapo­mnie­nia o jego korup­cji” — powie­dział lider opo­zy­cji. — „W cza­sie, gdy Kana­dyj­czy­cy ocze­ku­ją sta­bil­no­ści i przy­wódz­twa, Justin Tru­de­au ofe­ru­je im korup­cję, cha­os i uniki”.

Chry­stia Fre­eland ma objąć sta­no­wi­sko mini­stra finan­sów po ustą­pie­niu Bil­la Morneau.