Infor­ma­cje o pogrze­bie Komen­dan­ta Tomaczaka

Krzysz­tof Tomczak 

July 30, 1951 — August 29, 2020

Komen­dant Pla­ców­ki 114 Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej w Ame­ry­ce, wiel­ki Patrio­ta, któ­ry poświę­cił swo­je życie pra­cy dla Polo­nii Kana­dyj­skiej i Kra­ju Ojczy­ste­go Polski.

Wizy­ta­cja: 2 wrze­śnia 2020 od 5:00 do 9:00 wieczorem
Ridley Fune­ral Home
3080 Lake Sho­re Blvd W Eto­bi­co­ke ON M8V 1K3

UWAGA: Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia spo­wo­do­wa­ne pan­de­mią COVID-19 wizy­ta­cja powin­na trwać krót­ko, aby nie gro­ma­dzi­ło się dużo osób w jed­nym czasie.

Msza Świę­ta pogrze­bo­wa: 3 wrze­śnia 2020 o 10:00 rano
w koście­le św. Kazimierza
156 Ron­ce­sval­les Ave, Toron­to, ON M6R 2L4

Po Mszy Św. odpro­wa­dze­nie zwłok na Queen of Heaven Cemetery
(cmen­tarz koło Par­ku Paderewskiego)

Odszedł na wiecz­ną war­tę Czło­wiek o otwar­tym ser­cu, któ­ry kochał życie i ludzi,
Przy­ja­ciel wie­lu i Patron polo­nij­nych wyda­rzeń. Nie­po­wta­rzal­ny i wyjąt­ko­wy Polak,
któ­ry dopro­wa­dził Park im. Igna­ce­go Pade­rew­skie­go do peł­ni roz­kwi­tu i spo­wo­do­wał, że park stał się miej­scem chlu­by Polo­nii Kanadyjskiej.

Pozo­sta­wił pogrą­żo­ną w wiel­kim smut­ku Żonę, dzie­ci, wnu­ków, rodzi­nę i przyjaciół.

Pokój Jego Duszy