Szwaj­car­ski regu­la­tor ryn­ku leków Swis­sme­dic twier­dzi, że brak jest nie­zbęd­nych infor­ma­cji do zatwier­dze­nia trzech róż­nych szcze­pio­nek prze­ciw COVID-19 zamó­wio­nych przez rząd. Tam­tej­sze wła­dze pla­nu­ją zaszcze­pić 6 mln osób do lata.

Urząd ds. reje­stra­cji i kon­tro­li leków Swis­sme­dic w Ber­nie oce­nił, że w doku­men­ta­cji szcze­pio­nek nadal bra­ku­je waż­nych danych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa, sku­tecz­no­ści i jako­ści, i prze­ka­zał te wyma­ga­nia pro­du­cen­tom, czy­li fir­mom Pfizer/BioNTech, Astra­Ze­ne­ca i Moderna.

- Nie mamy danych na temat sku­tecz­no­ści badań kli­nicz­nych i waż­nych grup, któ­re uczest­ni­czy­ły w tych roz­le­głych bada­niach — powie­dział Claus Bol­te, szef dzia­łu auto­ry­za­cji w Swis­sme­dic pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej w ponie­dzia­łek (7 grud­nia) przez Fede­ral­ny Urząd Zdro­wia (BAG).

reklama

Jed­ną z infor­ma­cji, któ­rej doma­ga się Swis­sme­dic, są dane na temat wcze­śniej prze­by­tych cho­ro­bach u osób, któ­re bra­ły udział w bada­niach. Regu­la­tor pod­kre­śla, że zatwier­dze­nie tak szyb­ko opra­co­wa­nych szcze­pio­nek wyma­ga duże­go zaufa­nia do pro­du­cen­tów i orga­nów wła­dzy, dla­te­go waż­ne jest, by dokład­nie zba­dać ich wpływ na róż­ne gru­py ludzi.

Zamiesz­ka­ła przez 8,5 mln osób Szwaj­ca­ria spo­dzie­wa się roz­po­cząć kam­pa­nię szcze­pień prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi na począt­ku stycz­nia — poin­for­mo­wa­ła w nie­dzie­lę kie­ru­ją­ca pio­nem kon­tro­li infek­cji w BAG, Vir­gi­nie Mas­se­rey. Celem jest zaszcze­pie­nie 6 mln miesz­kań­ców do lata, co będzie ozna­czać do 70 tys. szcze­pień dziennie.