Izra­el­ski gene­rał twier­dzi że Galak­tycz­na Fede­ra­cja zwle­ka z ujaw­nie­niem swe­go istnienia…

Były szef izra­el­skie­go pro­gra­mu kosmicz­ne­go, prof. Cha­im Eszed twier­dzi, że kosmi­ci ist­nie­ją i od daw­na mają kon­takt z ludź­mi, ale jest to trzy­ma­ne w tajemnicy.

W roz­mo­wie z dzien­ni­kiem „Jediot Achro­not” prof. Cha­im Eszed, gene­rał i były szef izra­el­skie­go pro­gra­mu kosmicz­ne­go, oświad­czył, że kosmi­ci ist­nie­ją i od daw­na mają kon­takt z ludź­mi. Jest to jed­nak trzy­ma­ne w tajem­ni­cy, aby ludzi nie ogar­nę­ła panika.

Ame­ry­ka­nie, Rosja­nie, Japoń­czy­cy i Chiń­czy­cy współ­pra­cu­ją ze sobą i zga­dza­ją się, że nie moż­na podać tego do wia­do­mo­ści publicz­nej, a tymi, któ­rzy żąda­ją, by nie poda­wać są oni: ·»Galak­tycz­na Fede­ra­cja« — twier­dzi izra­el­ski generał.
Jak wyja­śnił, sami kosmi­ci zwle­ka­ją z ujaw­nie­niem swo­je­go ist­nie­nia, ponie­waż „wywo­ła to pani­kę i ludz­kość upadnie”.

Reklama

„Wszyst­kich ogar­nie sza­leń­stwo, ryn­ki się zała­mią, nie będzie co jeść, ludzie sta­ną się kani­ba­la­mi, (…) ujaw­nią się wszel­kie mrocz­ne instynk­ty” — tłu­ma­czy prof. Eszed.

W wywia­dzie prof. Eszed powie­dział też, że na Mar­sie ist­nie­je taj­na baza, w któ­rej Ame­ry­ka­nie i kosmi­ci pro­wa­dzą bada­nia kosmo­su. Dowo­dem na to ma być m. in. utwo­rze­nie w USA w 2019 roku Ame­ry­kań­skich Sił Kosmicznych.

Izra­el­ski woj­sko­wy zapew­nia, że nie ma żad­nych powo­dów, żeby kła­mać, a nigdy wcze­śniej nie ujaw­niał tych infor­ma­cji, bo i tak wie­dział, że nikt mu nie uwierzy.
Gdy­bym pięć lat temu chciał powie­dzieć to, co mówię dzi­siaj, tra­fił­bym do zakła­du psy­chia­trycz­ne­go. Dzi­siaj, jest już ina­czej. Nie mam nic do stra­ce­nia. Otrzy­ma­łem dyplo­my i nagro­dy, jestem sza­no­wa­ny na zagra­nicz­nych uni­wer­sy­te­tach — powie­dział prof. Cha­im Eszed…

 

za sput­nik