Sposób na lockdown — ryba spod lodu

Pre­zen­tu­je­my łowie­nie spod lodu; reko­ne­sans na jez. Couchi­ching nie­opo­dal Oril­lia w Onta­rio ze zna­nym polo­nij­nym węd­ka­rzem Krzyś­kiem Jaś­kie­le­wi­czem (koń­ców­ka fil­mu to łowie­nie szczu­pa­ków na Lake St.John) Łowie­nie spod lodu to wspa­nia­ły spo­sób na zimo­wy wypo­czy­nek, wyma­ga­ją­cy spo­rej tęży­zny fizycznej.
Wię­cej infor­ma­cji moż­na otrzy­mać na stro­nach Krzyś­ka: wedkarstwowkanadzie.com oraz fishinglakesimcoe.ca

Przy zacho­wa­niu zdro­we­go roz­sąd­ku łowie­nie spod lodu jest bez­piecz­ne i moż­na je upra­wiać cały­mi rodzinami.