Spo­wiedź

Jest Wiel­ki Post i trze­ba pójść do kon­fe­sjo­na­łu roz­li­czyć się ze nagro­ma­dzo­nych grze­chów. To tak jak trze­ba wyprać co kil­ka dni skar­pet­ki czy koszu­le. Trud­no, nasza dusza jak te skar­pet­ki przez kil­ka dni, znów trze­ba będzie wyprać.

Pan Bóg wie, że będziesz jesz­cze grze­szył, daj Boże mniej.

Do kon­fe­sjo­na­łu są kolej­ki, ksiądz nie ma dużo cza­su a Ty dro­gi Czy­tel­ni­ku masz. Zamiast byle co obej­rzeć w Inter­ne­cie obej­rzyj film o spo­wie­dzi. Po jed­nym czy dwóch a są cza­sa­mi nie tyl­ko poucza­ją­ce, ale roz­ry­wa­ją­ce, zro­zu­miesz lepiej spo­wiedź i lepiej do niej się przygotowujesz.

 

Oaza

Na Bia­ło­ru­si zim­no, śnież­nie acz sło­necz­nie Tak pró­bu­ję pod­su­mo­wać stan pogo­dy w Łuka­sta­nie gdzie dziś jest  ‑20, ale dalej będzie cie­plej. Dziw­nie tak też tego roku jest w War­sza­wie i Onta­rio. Jest prze­po­wied­nia, że po mroź­nej i śnież­nej zimie co z latem się spo­tka będzie świa­to­wa wojna.

Na doda­tek w mie­ście „wszyst­ko” dzia­ła nor­mal­nie, a więc skle­py, restau­ra­cje, kościo­ły i trans­port nawet do Moskwy, ale nie do War­sza­wy dokąd cho­dzą auto­bu­sy i samo­lo­ty. Byłem w sobo­tę w wiel­kim super­mar­ke­cie i tyl­ko w okien­ku wymia­ny pie­nię­dzy kaza­no mi wło­żyć na nos maskę.

 

Cze­cze­nia.

Już moc ludzi zapo­mnia­ło, że tam były aż dwie woj­ny, któ­re Rosja w koń­cu tra­cąc tysią­ce ludzi „wygra­ła”. Osta­tecz­nie za swe pie­nią­dze pięk­nie odbu­do­wa­ła znisz­czo­ny Gro­zny i teraz utrzy­mu­je tam nacjo­na­li­stycz­ne­go dyk­ta­tu­ra dokła­da­jąc co roku 2 miliar­dy zielonych.

 

Na dwóch stołkach

Nie jest tajem­ni­cą, że prak­tycz­nie wszy­scy moż­ni  Rosja­nie ładu­ją swe pie­nią­dze gdzie się da, ale nie w wła­snym… kra­ju. Na doda­tek zaku­pi­li  moc wspa­nia­łych nie­ru­cho­mo­ści, w tym pała­ce któ­re rzad­ko odwie­dza­ją. Teraz w Mona­ko jest nie mniej niż 20% „Nowych Ruskich”, czy­li nowo­bo­gac­kich Rosjan.

 

Pro­po­zy­cja Noego

Moja ś.p. Mat­ka mawia­ła, że zapew­ne nie tyl­ko Noemu Pan Bóg mówił, że trze­ba budo­wać arkę, ale tyl­ko on ją zbudował.

Wedle jasno­wi­dza ks Kli­musz­ki przy­szłość naj­bar­dziej jest jasna dla Pol­ski i dodam, że zapew­ne też tyczy Bia­ło­ru­si, bo bli­sko jest Polski.

Spo­ro ludzi myśli o powro­cie na Ojco­wi­znę ale tu zie­mia jest dro­ga, śred­nio hek­tar na wsi to 10 tys. dolców kanadyjskich.

Tym­cza­sem na Bia­ło­ru­si jest pra­wie za dar­mo. Jest moc opusz­czo­nych domów nawet w zachod­niej czę­ści kra­ju, a też moc firm, któ­re pięk­ne domy z bali budu­ją. Więc roda­cy pro­szę pomyślcie.

 

Dać im za to piwa.

Tak zapew­ne myślą wiel­cy w Chi­nach i Rosji jak widzą jak się demo­kra­ci z repu­bli­ka­na­mi w Waszyng­to­nie spie­ra­ją. Ja bym nawet na ich miej­scu jesz­cze pod­sy­cał te starcia.

 

A jak w Polsce?

W 2019 roku wła­dze  Nie­miec odno­to­wa­ły 2032 prze­stęp­stwa anty­se­mic­kie. Jak wstęp­ne dane na 2020 r. zosta­ną potwier­dzo­ne, zosta­nie osią­gnię­ty nowy szczyt. Jest praw­do­po­dob­ne, że licz­ba ta jesz­cze wzro­śnie, ponie­waż doświad­cze­nie poka­zu­je, iż poli­cja wciąż infor­mu­je o prze­stęp­stwach z poprzed­nie­go roku.

 

Pira­mi­da kłamstwa

Ostat­nio czę­sto prze­glą­dam w inter­ne­cie wypo­wie­dzi rosyj­skie­go histo­ry­ka Pio­tra Soło­wie­ła na temat tego co dotąd sły­sza­łem z ust poprzed­nich histo­ry­ków na temat udzia­łu Sowie­tów w II woj­nie świa­to­wej. Naj­lep­szym przy­kła­dem tego są opo­wie­ści o blo­ka­dzie Leningradu.

Oka­zu­je się, że to pira­mi­dal­na bzdu­ra. Praw­da, Lenin­grad był oto­czo­ny przez woj­ska nie­miec­kie, ale do resz­ty tz. „wiel­kiej zie­mi” pod kon­tro­lą Sowiec­ką moż­na było się dostać dro­gą wod­ną przez jezio­ro Łado­ga. Od wio­sny do jesie­ni kur­so­wa­ły tam stat­ki, któ­re nie były pod ostrza­łem nie­miec­kiej arty­le­rii, a kie­dy jezio­ro zamar­z­ło to jecha­ły sta­da ciężarówek.

Tędy moż­na było wyewa­ku­ować tysią­ce lud­no­ści i tym ura­to­wać ich od śmier­ci gło­do­wej. Pod­czas tzw „blo­ka­dy” cywi­le mie­li gło­do­we racje chle­ba i zmar­ło tam z gło­du do 2 mln ludzi .

Rów­no­cze­śnie Soło­wiej poda­je, na pod­sta­wie doku­men­tów sowiec­kich, jak wiel­kie dosta­wy żyw­no­ści w tym mię­sa, cukru a nawet cze­ko­lad szły z „Wiel­kiej ziemi”.

Tych lud­ność nie widzia­ła a wła­dze kar­mi­ły się nie gorzej jak przed wojną.

 

Raz tak, raz inaczej

Kie­dyś dr hab Hor­ban pisał: — Pacjen­tom o cięż­kim lub postę­pu­ją­cym prze­bie­gu nale­ży roz­wa­żyć poda­wa­nie ponad­to dodat­ko­wo jed­ne­go z dwóch inhi­bi­to­rów M2 (aman­ta­dy­na lub riman­ta­dy­na) – komu­ni­kat nr II z dnia 20.11.2009 roku.

A dziś jako pro­fe­sor robi co może by aman­ta­dy­ny nie sto­so­wać. Pyta­nie co spo­wo­do­wa­ło, że zmie­nił zda­nie? I za czy­je pie­nią­dze bo nie za pie­nią­dze oby­wa­te­li, któ­rych ma sku­tecz­nie leczyć.

 

Podzię­ku­je ?

Ser­wis plot­kar­ski — pudelek.pl piał o rocz­ni­cy ślu­bu Krzysz­to­fa Bosa­ka, posła Kon­fe­de­ra­cji z Kari­ną, praw­nicz­ką z Ordo Iuris. Nie było­by w tym nic nie­sa­mo­wi­te­go, gdy­by nie… tytuł, któ­ry brzmi jak obu­rze­nie za uro­dze­nia dziecka.

Na miej­scu posła, któ­ry mnie nie lubi, podzię­ko­wał­bym im za rekla­mę, ale czy on to zro­bi wątpię?

 

Pudła

Cze­go to nie ma w Inter­ne­cie, więc nie dzi­wo­ta, że są opi­sy­wa­ne róż­ne nawet naj­cięż­sze więzienia.

Mało kto wąt­pi, że naj­gor­sze są w Rosji. Tam opi­sa­ne jest  jed­no w sta­rym klasz­to­rze na wyspie. Cele dwu­oso­bo­we są pozba­wio­ne wszyst­kie­go poza pry­cza­mi i stoł­ka­mi, a wię­zień jak idzie na spa­cer jest sku­wa­ny i musi iść z gło­wą pochy­lo­ną. Ale więź­nio­wie mogą listow­nie nawią­zać kon­takt z jakąś panią, któ­ra go kil­ka raz odwie­dzi. Potem bio­rą ślub, jest kil­ka mio­do­wych dni i są dzieci.

Prze­ci­wień­stwem są nie­miec­kie pudła. Tam cela jest peł­na, ksią­żek, elek­tro­ni­ki i deko­ro­wa­na na gust loka­to­ra, strzy­że fry­zjer z mia­sta, ba dosta­ją jesz­cze 100 euro „kie­szon­ko­we­go i mogą sobie zamó­wić pra­wie wszystko.

Cie­ka­we są pudła dla Pale­sty­nek w Izra­elu, któ­rych wie­le wpa­da przy pró­bach akcji ter­ro­ry­stycz­nych. Wyglą­da­ją przy­zwo­iciej, a dziew­czy­ny są w tra­dy­cyj­nych chu­s­tach i nasu­wa mi się myśl, by jakoś je z tych wię­zień wyciągnąć.

 

Reak­cja

Kil­ka tygo­dni temu, jak dowie­dzia­łem się o aman­ta­dy­nie, odwie­dzi­łem pro­rek­to­ra do spraw nauki w Miń­skiej Aka­de­mii Medycz­nej, by go poin­for­mo­wać o tym lekar­stwie. Potem za jego radą dzie­kan­kę far­ma­cji,  któ­ra nawet następ­ne­go dnia poin­for­mo­wa­ła, że ten lek jest pro­du­ko­wa­ny na Bia­ło­ru­si. Dalej jed­nak już nie odbie­ra­ła mych tele­fo­nów. Kil­ka dni temu zadzwo­ni­łem do wspo­mnia­ne­go pro­rek­to­ra i oka­za­ło się, że już inny na tym sta­no­wi­sku urzęduje.

Nie pierw­szy raz dowia­du­ję się, że nic mi dobre­go nie wol­no ludziom doradzić.

 

Zadłu­że­nie Białorusi

Wedle Latusz­ki, byłe­go mini­stra kul­tu­ry a obec­nie dru­gie­go obok pani Cie­cha­now­skiej lide­ra bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji Cygań­ski Baron zadłu­żył kraj u Rosjan na 14 mld dola­rów i nikt nie wie na ile jesz­cze u ban­kie­rów na Zachodzie.

Opo­zy­cyj­ni prze­wód­cy infor­mu­ją „wszem i wobec”, że po 5 listo­pa­da 2020 kie­dy skoń­czy­ła się praw­nie poprzed­nia kaden­cja pre­zy­den­ta nie ma praw zacią­gnąć jakich­kol­wiek kre­dy­tów a ci co mu ich udzie­lą nie mogą się spo­dzie­wać, że przy­szły  demo­kra­tycz­ny rząd Bia­ło­ru­si będzie hono­ro­wał zobo­wią­za­nia zacią­gnię­te po tym terminie.

 

Załącz­nik do listu

Od nie­daw­na, że jak pisze list to z inter­ne­tu ścią­gam i załą­czam bukiet kwia­tów. Szcze­gól­nie damy są zachwy­co­ne i co waż­ne to nic nie kosztuje

Alek­san­der Pruszyński