Zwią­zek Mło­dzie­ży Mniej­szo­ści Nie­miec­kiej w RP pro­wa­dzi rekru­ta­cję do pro­gra­mu szko­le­nio­we­go „Anti­do­tum”. Jak infor­mu­ją wła­dze Związ­ku, celem rocz­ne­go pro­jek­tu jest prze­szko­le­nie przy­szłych dzien­ni­ka­rzy ze śro­do­wi­ska mniej­szo­ści nie­miec­kiej w Polsce.

Pro­jekt „Anti­do­tum” skie­ro­wa­ny jest do osób ze śro­do­wi­ska mniej­szo­ści nie­miec­kiej w wie­ku od 14 do 35 lat. Uczest­ni­cy odbę­dą szko­le­nia m.in. z two­rze­nia gra­fik, warsz­ta­tu dzien­ni­kar­skie­go, fil­mo­wa­nia czy mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do 10 marca.

„Szu­ka­my ambit­nej mło­dzie­ży, któ­ra jest zain­te­re­so­wa­na pod­nie­sie­niem swo­ich kom­pe­ten­cji medial­nych w dzie­dzi­nach takich jak: mon­taż fil­mo­wy, kre­atyw­ne pisa­nie, social media czy gra­fi­ka” – pod­kre­śla Andrea Polań­ski, wice­prze­wod­ni­czą­ca ZMMN.

REKLAMA

W ramach pro­gra­mu zosta­nie utwo­rzo­ny sta­ły dwu­ję­zycz­ny zespół redak­cyj­ny, któ­ry pod nazwą „Anti­do­tum” będzie publi­ko­wać tre­ści trze­ma kana­ła­mi: poprzez publi­ka­cję maga­zy­nu „Anti­do­tum”, publi­ka­cję mate­ria­łów fil­mo­wych oraz dzia­łal­ność w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Jak zazna­cza Kon­rad Mül­ler, koor­dy­na­tor pro­jek­tu, w ramach pro­jek­tu powin­na zostać prze­szko­lo­na gru­pa osób mło­dych, aktyw­nych i zain­te­re­so­wa­nych życiem publicznym.

W swo­jej pra­cy redak­cja chce zaj­mo­wać się taki­mi tema­ta­mi, jak współ­cze­sny obraz Nie­miec, sze­ro­ko rozu­mia­na kul­tu­ra, poli­ty­ka, toż­sa­mość i pro­ble­my glo­bal­ne. Uczest­ni­cy pro­jek­tu będą mogli pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje m.in. prze­pro­wa­dza­jąc wywia­dy z waż­ny­mi oso­bi­sto­ścia­mi życia publicz­ne­go, przede wszyst­kim człon­ka­mi mniej­szo­ści nie­miec­kiej. Pla­no­wa­ne jest tak­że rela­cjo­no­wa­nie wszyst­kich waż­nych wyda­rzeń ZMMN, jak rów­nież innych orga­ni­za­cji mniej­szo­ści nie­miec­kiej na tere­nie całej Polski.