Przy­szło mi uczest­ni­czyć w dru­giej anty­ko­mu­ni­stycz­nej rewo­lu­cji ‚komu­nizm nie skoń­czył się w Pol­sce , masze­ru­je dalej. W wie­lu kana­dyj­skich mia­stach odby­wa­ją się pro­te­sty , ludzie mają dość , wypo­wia­da­ją się róż­ni ludzie, covid to abso­lut­nie nie jest spra­wa zdro­wot­na to czy­sto spra­wa poli­tycz­na pro­wa­dzi do zniewolenia!!!

Pro­te­sty odby­wa­ją się bez kagań­ców, wczo­raj poli­cja zagro­dzi­ła pro­test bul­do­że­ra­mi I nie pozwo­li­ła przejść przez mia­sto Stratford.

To co się dzie­je to jest tak podob­ne do naszej Soli­dar­no­ści, tyl­ko cho­dzi o co inne, ale cel ten sam ‚znie­wo­lić człowieka.

Reklama

Przed pro­te­stem część ludzi spo­ty­ka się w Church of God, (kościół wypeł­nio­ny po brzegi,dzieci śpie­wa­ją, wszy­scy bez kagań­ców)  pastor w cało­ści przy­po­mi­na nasze­go księ­dza boha­te­ra ‚Popie­łusz­kę , gdzie nasi hierarchowie?

Wypo­wia­da­ją­cy się na pro­te­stach  mówią jed­nym gło­sem ‚ci co pro­mu­ją to szcze­pie­nie na covid muszą za to odpo­wie­dzieć, jest to zbrod­nia prze­ciw­ko ludz­ko­ści. Już się zor­ga­ni­zo­wa­ło 60 par­la­men­ta­rzy­stów, orga­ni­zu­ją się gru­py dzia­ła­czy i szy­ku­ją do prze­je­cia wla­dzy I ska­za­nia prze­stęp­ców. Dodam że w każ­dym pro­te­ście uczest­ni­czy 1000–2500 osób , na kana­dyj­skie spo­łe­czeń­stwo to jest dobry wynik. 

 

Pozdra­wiam wszyst­kich serdecznie . 

Sta­szek Frej . 

(PS ‚z ostat­niej chwi­li , w Lon­don zamknię­to oddział cove­do­wy, ist­niał od począt­ku co widać, ze wzglę­du na brak pacjentów!!)