Izra­el 1 czerw­ca znie­sie pozo­sta­łe jesz­cze ogra­ni­cze­nia koro­na­wi­ru­so­we doty­czą­ce zgro­ma­dzeń i nie będzie już ogra­ni­czać wstę­pu do nie­któ­rych miejsc tyl­ko do osób zaszcze­pio­nych w wyni­ku uda­nej akcji szczepień.

Mini­ster zdro­wia Yuli Edel­ste­in ogło­sił to posu­nię­cie w nie­dzie­lę, doda­jąc, że wymóg nosze­nia masek w pomiesz­cze­niach będzie obo­wią­zy­wał jesz­cze co naj­mniej przez następ­ne dwa tygo­dnie, ponie­waż eks­per­ci ds. zdro­wia zasta­na­wia­ją się obec­nie czy rów­nież znieść tę dyrek­ty­wę. Zasa­dy regu­lu­ją­ce podró­że mię­dzy­na­ro­do­we rów­nież pozo­sta­ją w mocy i mogą zostać zaostrzo­ne, aby zapo­biec poten­cjal­ne­mu poja­wie­niu się nowych warian­tów COVID, ale od 1 czerw­ca tak zwa­ne sys­te­my Pur­ple Bad­ge i Gre­en Pass zosta­ną zli­kwi­do­wa­ne, co ozna­cza, że ​​Izra­el­czy­cy nie będą już potrze­bo­wać dowo­du szcze­pień, aby wejść do róż­nych miejsc, a limi­ty pojem­no­ści w skle­pach, restau­ra­cjach i innych miej­scach zosta­ną znie­sio­ne. Nie będzie dal­szych ogra­ni­czeń na spo­tka­niach, w pomiesz­cze­niach ani na zewnątrz.

„Izra­el wra­ca do nor­mal­no­ści” — powie­dział Edel­ste­in. „Nie­ca­łe sześć mie­się­cy temu roz­po­czę­li­śmy kam­pa­nię szcze­pień. Dzię­ki dosko­na­łej pra­cy pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia… prze­pro­wa­dzi­li­śmy naj­lep­szą kam­pa­nię  szcze­pień na świe­cie i od jakie­goś cza­su zbie­ra­my  nagro­dę w posta­ci niskiej zachorowalności.

reklama

„Teraz ku mojej rado­ści sytu­acja pozwa­la nam zre­zy­gno­wać z korzy­sta­nia z Zie­lo­nej Prze­pust­ki i ogra­ni­czeń Fio­le­to­wej Odzna­ki” — dodał.

 „Mini­ster­stwo Zdro­wia pra­cu­je nad utrzy­ma­niem niskiej zacho­ro­wal­no­ści i będzie nadal kom­plek­so­wo obser­wo­wać sytu­ację, aby zapo­biec wybu­cho­wi epi­de­mii. Oczy­wi­ście, jeśli wybuch­nie epi­de­mia, będzie­my musie­li wró­cić do ograniczeń ”.

Edel­ste­in wezwał Izra­el­czy­ków, aby nie podró­żo­wa­li do kra­jów o wyso­kim wskaź­ni­ku zacho­ro­wal­no­ści i trzy­ma­li się zasad dystan­so­wa­nia się za granicą.

Obec­nie 22 szpi­ta­le w Izra­elu nie mają ani jed­ne­go pacjen­ta z COVID i nie ma per­so­ne­lu medycz­ne­go pod­da­ne­go kwa­ran­tan­nie w związ­ku z nara­że­niem na wiru­sa. Według mini­ster­stwa ponad 5,1 milio­na Izra­el­czy­ków otrzy­ma­ło obie daw­ki szcze­pion­ki, a 92% Izra­el­czy­ków w wie­ku powy­żej 50 lat jest w peł­ni zaszczepionych.

Wskaź­ni­ki zacho­ro­wal­no­ści w kra­ju pozo­sta­ły niskie, pomi­mo ponow­ne­go otwar­cia więk­szo­ści gospo­dar­ki i sys­te­mu szkolnictwa.

 

Za Times of Israel