Mini­ster­stwo Zdro­wia w   rapor­cie doty­czą­cym sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej wyka­za­ło 15 stycz­nia w powie­cie kłodz­kim 43 zgo­ny zwią­za­ne z COVID-19.
Tak duża dobo­wa licz­ba ofiar koro­na­wi­ru­sa włą­czy­ła w naszej redak­cji sygnał alar­mo­wy — czy­ta­my na por­ta­lu 24klodzko.pl, bo do tej pory licz­ba zmar­łych z powo­du COVID-19 w powie­cie kłodz­kim w sta­ty­sty­kach dobo­wych wyno­si­ła od 0 do 4–5 osób. Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy te dane w powia­to­wym cen­trum zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, któ­re codzien­nie zbie­ra rapor­ty o sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej z trzech szpi­ta­li w powie­cie kłodz­kim. Oka­zu­je się, że ostat­niej doby w szpi­ta­lach w powie­cie z powo­du COVID-19 zmar­ła jed­na oso­ba, a nie 43.

Jak to się więc sta­ło, że w ofi­cjal­nych sta­ty­sty­kach doty­czą­cych powia­tu kłodz­kie­go wyka­za­no tyle osób zmar­łych? Czy poja­wił się błąd w prze­sy­le danych czy jest inna przy­czy­na? Spra­wę będzie­my wyja­śniać po week­en­dziedoda­ją reporterzy.

Ofi­cjal­ne dane opu­bli­ko­wa­ne w sobo­tę 15 stycz­nia br. są o tyle zaska­ku­ją­ce, bo w powie­cie kłodz­kim wyka­za­no dzi­siaj aż 10% ogól­no­pol­skich zgo­nów, pomi­mo że w cią­gu doby zmar­ła jed­na osoba. 

Reklama