Zmia­ny w podat­kach będą mia­ły cha­rak­ter powszech­ny a nie selek­tyw­ny. Obej­mą zarów­no podat­ni­ków na ska­li, jak i przed­się­bior­ców roz­li­cza­ją­cych się w inny spo­sób – powie­dział PAP w śro­dę wice­mi­ni­ster finan­sów Artur Soboń.

Pyta­ny, czy to ozna­cza, że znik­nie ulga dla kla­sy śred­niej, stwier­dził, że ulga dla kla­sy śred­niej nie mia­ła cha­rak­te­ru powszechnego.

„Zmia­ny obej­mą zarów­no podat­ni­ków na ska­li, jak i przed­się­bior­ców roz­li­cza­ją­cych się w inny spo­sób” – powie­dział tak­że Artur Soboń.

W roz­mo­wie z PAP zastrzegł, że zmia­ny będą albo pozy­tyw­ne dla podat­ni­ków, albo neu­tral­ne, bo tyl­ko takie zmia­ny mogą być wpro­wa­dza­ne w trak­cie roku podatkowego.

reklama

Wcze­śniej na swo­im pro­fi­lu na Twit­te­rze Artur Soboń zapo­wie­dział, że pro­po­zy­cje zmian w PIT zosta­ną przed­sta­wio­ne w czwartek.

„Jutro rano poka­żę opi­nii publicz­nej i prze­ka­żę do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych zmia­ny w PIT. Dia­log ten trak­tu­ję serio i cze­kam na uwa­gi, bez któ­rych nie będzie dobre­go pro­jek­tu. W czwar­tek zapra­szam księ­go­wych i dorad­ców podat­ko­wych, w pią­tek przed­się­bior­cy, pra­co­daw­cy, dostaw­cy IT” – napi­sał na swo­im pro­fi­lu na Twit­te­rze Soboń.

W Mini­ster­stwie Finan­sów trwa­ją pra­ce nad zmia­na­mi w podat­kach docho­do­wych, któ­re mają popra­wić nie­któ­re roz­wią­za­nia wpro­wa­dzo­ne od począt­ku roku w ramach podat­ko­wej czę­ści Pol­skie­go Ładu, któ­ra weszła w życie 1 stycz­nia. Jed­ną z naj­waż­niej­szych zmian, jakie wpro­wa­dza pro­gram w podat­kach, jest pod­nie­sie­nie kwo­ty wol­nej do 30 tys. zł oraz pro­gu docho­do­we­go do 120 tys. zł. Jed­no­cze­śnie zni­kła ulga umoż­li­wia­ją­ca odli­cza­nie od podat­ku czę­ści (7,75 proc.) skład­ki zdro­wot­nej, wyno­szą­cej 9 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/