ZAPRASZAMY na wyda­rze­nia: 15 sierp­nia — MARSZ POLSKOŚCI https://www.facebook.com/events/71339… 15 sierp­nia — WIELKI PIKNIK PATRIOTYCZNY i 7. URODZINY wRealu24: https://www.facebook.com/events/44855… Tele­wi­zja wRealu24 potrze­bu­je Two­jej pomo­cy! Pomóż utrzy­mać wspól­ne dzie­ło tysię­cy pol­skich patrio­tów! INFO 👉 https://wrealu24.info/wspomoz-nas.php (PKO BP): 81 1020 4900 0000 8502 3142 0193 Tytu­łem: daro­wi­zna na wRealu24. Daro­wi­zna Pay­Pal https://www.paypal.com/donate/?hosted… SUBSKRYBUJ nasz KANAŁ ZAPASOWY: https://www.youtube.com/channel/UC4oC… 🔔PILNE!🔔 https://banbye.pl już dzia­ła. Tysią­ce Pola­ków stwo­rzy­ło potęż­ne narzę­dzie do wal­ki z CENZURĄ. Pro­jekt ruszył, ale w raz z roz­wo­jem będzie wyma­gał ogrom­ne­go wspar­cia finan­so­we­go. Buduj z nami BanBye.pl Nie­za­leż­ną Plat­for­mę Video! BEZ CENZURY. Pomóż TERAZ! 👉 https://klubwm.pl/donate lub na kon­to: PKO BP 32 1020 4900 0000 8402 3321 0095 Wie­rzy­my, że PRAWDA zasłu­gu­je na WOLNOŚĆ. 🔔 Pole­ca­my naj­now­szą książ­kę Pio­tra Szlach­to­wi­cza oraz Grze­go­rza Płacz­ka: “Zabój­czy sys­tem? Ratow­nik medycz­ny prze­ła­mu­je zmo­wę mil­cze­nia”. Do naby­cia w księ­gar­niach inter­ne­to­wych: 👉 https://3dom.pro/19009-zabojczy-syste… 👉 https://multibook.pl/pl/p/Zabojczy-sy… ————————————– Zapra­sza­my na: Sub­skry­buj Kanał: https://www.youtube.com/channel/UCiws… Face­bo­ok: https://www.facebook.com/wRealu24pl Twit­ter: https://twitter.com/wrealu24_pl