To nie zamro­że­nie płac, ale blisko.

Kon­ser­wa­tyw­ny rząd Douga For­da ogra­ni­czy wzrost płac w służ­bie cywil­nej Onta­rio o 1% rocz­nie przez każ­de następ­ne trzy lata.

Ogra­ni­cze­nie to będzie mia­ło zasto­so­wa­nie wyłącz­nie do admi­ni­stra­cji, a nie do pra­cu­ją­cych na pod­sta­wie umów komu­nal­nych, takich jak pra­cow­ni­cy miej­scy, poli­cja lub stra­ża­cy. Doty­czy jed­nak nauczycieli.

REKLAMA

Ogra­ni­cze­nie pod­wy­żek płac ma zagwa­ran­to­wać, że żad­ne miej­sca pra­cy nie zosta­ną utracone.

Usta­wo­daw­stwo zna­la­zło się obec­nie w gestii usta­wo­daw­cy, aby naka­zać zamro­że­nie płac.

Rząd For­da objął urząd po wybo­rach w ubie­głym roku, obie­cu­jąc zli­kwi­do­wać defi­cyt. Defi­cyt ten wyno­sił ponad 15 miliar­dów dola­rów, a obec­nie sza­cu­je się na 11 miliar­dów dolarów.